Taekwondo siam Anthony Zaideih

Min pi: Thang Deih Muang (Anthony ZaiDeih)

Kham Khua: Lai Bung (PyiDawTha khuasuak )

Suah ni: 1990 . 12 .27

Lai pilna: Tan 10 Ong zo lo

Pianna Tuun leh Zua min : – En Ngaih Lun (Nu) – Ngulh Khua Mang (Pa)

Pian pih laizom: (5 lak pan kei a neu pen)

Ukna (Hobbies): Taekwondo, Martial Arts Movie.

LST mun: Paunak 1:7 Topa zahtakna in pilna kipatna hi a, mihaite in pilna le thuhilhna don lo uh hi.

GZC Q1. Martial Arts sung na kidiah zawh asawt ta na. Nong genthei ding hiam?

AZ- Martial arts sung ka ki diah zawh kum 3 a cing hita mah ei.

GZC Q2. Kungfu ii step nang i idea ngiat tawh na muhsuah thak a om hiam, Kungfu ii Dan bangzah ciang zota cih nong gen theitam? AZ- Kei sangkah pen Kungfu hi lo in Taekwondo hi zaw in tun bel Dan cih te na tung zo nai lo in Master zong ngah zo nailo Lockdown tawh zi neih teh din khawlpak ing. Bluebelt ciang na tung pan ing.

GZC Q3. Zomi te koici kalsuan leng mailam hun ah thu le laa khatpeuh ah ki khangto theiding?

AZ- Zomi te khantoh na ding bel Number 1 ah ih lungsim te kipah tawi nopna: – a sang te pahtawi – a niam te kai to cih khat Beh lap Khan tohna ding ka lunggulh Movie uk teng leh Martialart uk teng Group bawl in ki pum khat thei leng Movie khat suah ni leitung bup ZOMI movie

GZC Q4. Martial arts tawh a kisai lo, Zomi sung ah, ki vakna a nei pawlkhat minam dangte ii la vasak pihthei, va tumpih theiding leh namdang te ii movie sung nangawn ah kihel thei ding ih om na angtang hiam?

AZ- Angtang leh ZOMI ka hih mah ham pha kisa ing.

GZC Q5. Kungfu/Martial Arts tawh a kisailo na gennop khatpeuh hong luikhia dingin hong thuum ungh.

AZ- Ih gam hong hoih leh Leitung bup ZOMI movie khat ki zaih in Thang thu hoih mhmh khat om hen la Sponsor om leh tua Movie pen nasia mhmh in sum tam pi ngh aa ih Zomi gam ah mi zawng te huh na ding in zek leng ka lung gulh hi. Hi bang in Interview na nong neih man un angtang leh vang nei ka kisa aa ZOMI ka hih khak mah hampha ka kisa pen hi. Lungdam na tukik ning.

GZC Tanute: Manlah, buai pipi mahtawh na hun manpha hong khenkhia teta nahih manin nang sangsang in koh lungdam zaw ung. Mailam ah nasinna, nasep, na kalsuanna ding te ah hong lamzang toto lai in maw.


Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,