Pu En Khan Nang

Min pi: Pu En Khan Nang

Beh min: Nau Lak

Khua: Ngawsing khua

Tu Lian omna: Tulsa Oklahoma

Suah ni- 01/08/1947

Lai pil na- Tan 10 ong

Tuun le Zua min: – Suan Za Cing ( Nu ) – Son Za Lang ( Pa )

Sang gam lai zom te min: 1. En Za Vung 2. Dim Ngaih Cing 3. Dai Khan Mung 4. Niang Ngaih Lun 5. Gin Do Kham 6. Nang Suan Gin

Ukna- Music

LST mun: Late 150:6 – Husang thei khempeuh in, Topa phat un. Topa phat un.

GZC Q1. Hong dongpah saisai nung, lasak le music lam na kidiah zawh asawt ta na. Album/Mv bangzah bawlkhin, Nong genthei ding hiam?

EN- Kum 12 ka phak a ka la phuah tawh Phaiza khua lakidem na ah Nguasing khua in a 1 na ngah ngei ung. Tua ci leng ka neu tung pan a Music a uk hi ing ei.

GZC Q2. Zomi sung mangla leh minam dangte i la vasak pihthei le va tumpih theiding ih neih na angtang hiam?

EN- Ang tang mah ing.

GZC Q3. La/Music/Note nang ii idea ngiat tawh nagelh gei hiam, Na music/laphuah/na lasak lakpan hoih nasak pen in bangla?

EN- Ka tang val lai Tahan khua a Tonic solfa leh Lung tui ( staff notes) School pan degree ngah ngei ing. Tua School pen Gam dang te hon hi. Tahan tui phum ah sau vei sim sim la ma kai sem ngei ing. Ka tun tun na ah Tonic solfa leh lung tui zong hilh thei zelzel ing. La phuah te hoih sa kim ing. Show bawl ngei keng.

GZC Q4. Zomi te koici kalsuan leng mailam ah music sung kipum khat in ki khangto theiding?

EN- Ih vek a hanciam ding kisam sa lai ing ei.

GZC Q5. Music tawh a kisailo na gennop khatpeuh hong luikhia dingin hong thuum ungh.

EN- Kei pen Pasian heh pih na tawh kum 2000 lai Yangon Ko inn ah Zomus a ki pan khia hi in, a founder sung ah khat na hi ing. Music lam leh gam vai te ah a kua mah ciat in Pasian mah number 1 ah koih kawm in ham ciam tek leng ci ing ei.


Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,