Pa Pau Cin Khup

Anlun khua Pu Hung Za Khup (Mantuang) leh Pi Sawm Niang (Mantuang) te sung panin 28.11.1948 ni-in Tonzang myone Anlun khua ah suak hi. Pu Gen Za Khup (Mantuang) leh Pi Thang Za Man (Mantuang) te tanu Nu Niang Zam Vung tawh 1970 kumin Zo ngeina tawh kiteeng hi. Pasian thupha tapa 4 leh tanu 4 nei uh hi. 1973 kumin matric ong hi. 1971-1972 kum sung ah sem in, 1973 kum panin ganhing zato ah sem leuleu hi. Ganhing zato lam Insein ah kum nih a sin zawh ciang zaa khang toto hi. 2010 kumin cidam takin kum cing pension tawh tawlnga hi.

Nasepna:-Minkin Myo-V.A (Assistant Veterinary) 1.12.1973-30.6.1988?-Kalay Myo-V.A (Assistant Veterinary) 10.7.1988-1.9.1988,-Paletwa-V.I (Assistant Officer) 9.10.1988-6.2.1991,-Tamu Myo-V.I (Assistant Officer) 6.2.1991-4.11.1998,-Tamu Myo-V.S (Gazetted Officer) 22.9.1998-18.10.2010,-Tamu Myo-D.V.O (Assistant Director) 19.10.2010-27.10.2010.

Tate:(1) Pa Khup Khan Dal (UDC) + Nu Man Vial Lian (Tamu),(2) Nu Niang Hau Lun + Pa Khun Than San Thu (USA),(3) Pastor Hau Summ Mang (D.B.A) + Nu Thang Sian Man (Yangon),(4) Nu ah sem in (4.6.2012-8.6.2012) sung teng Workshop on Feeding Management Man Neih Kim + Pa Let Cin Thang (Kanmahzyi),(5) Tg Kham tung Mang (USA),(6) Nu Nian Khawm Cing + Pastor Cin Lian Mang (Yangon),(7) Tg Mang Sian Kim (Sum zong) Yangon,(8) S/m Vung Lam Mang + Sia Bu Mana Ling (Yangon). 10.8.2017 ni in Bathoshi zato pan hong nusia a, Tamu ah ki vui hi.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,