Captain K.A Khup Za Thang

Pa Khai Khawm leh Nu Awi Dimte sung panin 24.3.1923 in Buanman khua ah suak hi. 15.7.1940 ni-in Galkap lut hi. 20.9.1948 tawh ni-in Captain ngah hi. 16.4.1943 ni-in Buanman khuami Nu Ngiak Za Niang tawh kiteeng a, tanu 5 leh tapa 4 nei hi. 1973 kum Kalemyo Pyituh Council Sazian sit lamah hun khat sung sem hi. 18.7.1993 ni-in Yangon Galkap Zatopi pan in leitung nusia hi. Zo Khang sim na bupi bawl ahih man in minthang mahmah hi.

Tanu tapate: (1) Nu Dim Pau+Dr Thang Za Lian, (2) Dr Suak Khan Pum+ Nu Hau Za Nem, (3) Nu Vaai Do Niang+Pa Dal(USA), (4) Pa Awn Khan Khai+Nu Ngin Ngaih Niang, (5) Pa Khawm Kang Tual +Nu Cing Sen Ngaih (6) Pa Cin Khaw Pau + Nu Cing Khawm Lian, (7) Nu Niang Neam Cing

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,