Dahpa Tangthu

Dahpa in lo a kuan nuam kei a, a innkuanpihte in a tai zel uh hi. Zingsang tunga ah tai uh ciangin, “Tu ni-in kuan mah ning in, hi cih khawh ning,” ci-in a tap tung teng uh a tu tawh a kal hi. Zingsang an neek khit ciangin, a innkuanpihte kuan masasak a, amah a nunung hi. Zu beel tung khatin lup sim a, pial khangah puan a khuh khit ciangin, amah zong kuan hi. Khua gal a tun’ ciangin “Hawi” ci-in dawng zelzal a, “Innah mi khat in hing sam” ci-in a ciahkik hi. Inn a tun’ ciangin, “Mi ih sak leh zubeel hi khong veh e,” ci-in a leih pah a, a ne hi. Lo a kuan nawn kei hi.

Innkuanpihte in, a taitai uh a, a sawtpi ciangin Dahpa a lo uhah a va kuan hi. Sun nilohin lo a kho a, nitak ciangin a ciah hi. A zing ciangin kuankik leuleu a, ahih hangin a lopa khawh khiatsa teng na pokik a, khawh loh a bang hi. Sun nilohin khokik leuleu a, nitak ciangin a ciah hi. A kuankik ciangin a khawhsa teng khawh loh a na suak pahpah hi.

Tua bangin ni tampi a pian khit ciangin Dahpa in, “Bang thu hi peuhmah hiam? Pang ning,” ci-in a pang hi. Dawite khat in lo lai-a vakin, “Dahpa lo khawh sa khawh loh bang hen,” ci-in khuang khat a tum hi. Khuang a tum ciangin, lopa a kikho khiasate tho nainai uh a, a hingkik hi. Dahpa in zong gemgemin dawipa a bawh a, a khuang a sut hi.

Dahpa in khuang a ngah khit ciangin, “Ka lo cingpi khawh sa suak hen oh,” ci-in khuang a beng a, a lo cingpi-in khawhsa a suakkik takpi hi. Tua khit ciangin an minsa a ngen a, a om takpi hi. Tua khit ciangin an minsa a ngen a, a kiangah a om pah a, a ne pah hi.

Dahpa a khuang tawh a innah a ciah a, a deih peuhpeuh khuangtum kawma a gen ciangin a om lualua hi. Sawt loin amah a hau mahmah hi.

Tua ciangin Dahpa zu nung a, mihing ganhing zusa vasate khempeuh zong a sam hi. Ni sagih tawntung sa go, sane, zune-in a lamlam uh hi. Sa a muat lohna dingin khua dam a ngen a, tu dongin kum simin Phalbi khua dam hun ih nei hi. Zan ciangin a lamna dingin khuavak a ngen a, khapi a piang hi.

Tangteuh sasem ahi a, sa lak a bualbualna-in tu dongin a ci pumpi a zol hi. Baibek gual nuam lua kisa-in vok gawl dawn a tuang kawma a lam leh kia a, vok gawl dawn hiam in a nel a sun sisan a, tu dongin a san lai hi. Thankik in a mei tawh thang a siah leh sakhi khat awk a, sakhi in a lehlamin a tai pih hi. Tua ahih manin “Thankik” kici den hi. Bui in khuang tumin lam a makai hi. Thankik a muh ciangin a nuinui a, tu dongin a mit a vung hi. “Nuinui kei un la, na khuang uh tum un la lam un,” ci-a Dahpha in bui a tai leh, nuak a, a khuang tawh a kua-ah a ciah hi. Kuammah in a sam kik zo kei hi. A sawt ciangin bilpi va pai a, “Bui aw, pu Dahpa in, “Tu a hong pai kei leh, a kua-ah tui sa sung ding hing,” ci hi a ci a, a va khem leh tak sanga, khuang la-in a pai kik hi.

Ni sagih khit, zunun a ven ciangin Dahpa khuang dol lua a, nisa-ah a pho uh hi. Ni in deih gawhin a guk sak hi. Dahpa in, “Ka khuang ka lakkik zawhna dingin tau sang ka lam ding hi. Mihing ganhing, zusa vasa, miksi thovai in hing awi un,” ci-in tuate khempeuh a bia hi. Ahih hangin leikha a bia mangngilh hi. Tau sangpi a lam ciangin, leikha in a bul na nene a, a tuk hi. Dahpa zong a si ta hi.

Theih huai: Hih tangthu panin leiutng nate hong pian khiat dan Zomite upna zia hong lak hi. Pasian in om hen a cih ciangin a om mah bangin Dahpa in zong om hen cihte om takpi hi ci hi. “Creation Story” kici thei ding hi.

Rev. Gin Khan Nang

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,