Mau Zuang Tangthu

Nidanglai in khua khat ah nupa kopkhat in,tanu khat nei uh a,a min Mau Zuang a phuak uh hi.A zi,a dam theih loh ciangin a pasal lungkia in,zi dang a nei hi.Tua a zi kik tawh tanu khat nei a,a min Subintai ahi hi.Mau Zuang pen Subintai sangin pil zaw a,khuasung thu hita leh thu dangdangte zong a thei zaw thamtham hi.Mau Zuang in,Subintai pen a suahpih nau bangin bawl in,it mahmah a,ahi zongin innkhat sungah om khawm uh ahih manin Subintai nu-in,Mau Zuang mawhna dingbek zongin Mau Zuang leh Subintai a omkhop uh ciangin Subintai nu-in,a tanu(dehsim)siksim in kapsak zel a,Mau Zuang gawh in,a tawng ngawp zel hi.Khat veivei ciangin ki heh bawlin,an nelo tuidawn lo leh pau het loin a om thei zel hi.
Tua banga a ngamtat ciangin Mau Zuang nu-in zadah in,Subintai nu tawh ki thutuak thei loin a ki tawng thei zel uh hi.Tua bangteng hangin Subintai nu-in,a pasal kiangah zuau thu genin Mau Zuang nu,na khen kei leh kei tawh kikhen ni,kei ciah ning a cih ciangin a pasal in,Mau Zuangnu sangin Subintai nu,it zaw ahih manin Mau Zuangnu a khen theihna ding a ngaihsun hi.
Nikhat ni-in,Mau Zuangnu a pianna nu leh pate khua ah hawh dingin zin khia a,tawl khat sung a om khit ciangin a pasal kiang lam zuanin a ciah kik hi.Mau Zuang nu,pasal neihna khua leh a pianna a nu leh a pate khua kikal ah gun khat in na hal hi.Mau Zuang nu,innlam zuan a,a ciah ciangin Subintai nu-in,a dawn ki neih in,Mau Zuang nu,gunleei tunga a pai laitakin Subintai nu-in,tuisungah a sawnkhia hi.Tua ciangin Mau Zuang nu-in,tuisung panin hong huh un,ci-in huhna ngen in,a kiko hangin a huhding kua mah omlo ahih manin Mau Zuang nu,si a Ngasa a suak hi.
Tua ni pan kipan in,Subintai nu-in,Mau zuang sim mawh semsem a,an a kham in pia lo a,tui zong a duh zahin a dawnsak kei hi.A bawlsiat theih zahin bawlsia a,Mau Zuang annek ding leh a silh a tending bangmah a vaihawmsak nuam kei hi.A tanu Subintai ahih leh a duh a deih bangbang pia ahih manin a tha hoih in a mel zong a hoih hi.Mau Zuang ahih leh simmawh bawlsiatna thuak lua ahih manin a tha bei semsem in,a ngawng ngawp ta hi.A kibawl siatnate a ngaihsut ciangin kahtam loin ka nu-in,hong dampihlai hi leh hih bangin simmawh bawlsiatna thuak lo mah ding hi veng maw,ci-in,a inn kuanpihte theih loh kal in,a kapsim zel hi.Mau Zuang in,a it mahmah a nu tawh simlei tungah omkhawm loin dahna leh ngentheihna tampi thuak in,a nungta hi.Ni simin an leh tui ne loin lungleng thanem in a omden hi.
Tunnu tawh ki muhna:
Mau Zuang pen sun ciangin a gilkial mahmah zel a,ni khatni in,a lungleng lua ahih manin a nu sihna gun ah a pai hi.A nu sihna tuili gei ah a nu,ngai in a kapkap hi.Tawm veisung a kahkhit ciangin tuisung panin a nu hong paikhia a,Mau Zuang kahna khitui nulsak in,nawi a nesak hi.A nu-in Mau Zuang a ang ah pom in,ihmu sak a,Mau Zuang zong tawm khat sung a dahna leh a haksatna te manghilh in,a nu anglum ah lung nuamtakin a ihmu hi.Hak satna tawh a kidim hih leitungah nu leh pa anglum mah nuampen hi.Mau Zuang a khatlawh ciangin a nu-in,Mau Zuang ciah dinga,inn a tun cianga a ki simmawh ding a ngaihsut ciangin dah mahmah a,ahi zongin a nuta un,a ki ngaih mahmah uh hangin a omkhawm tawntung thei ding ahi kei uh hi.A nu-in,Mau Zuang kiangah tu-in,innlam zuan in ciah inla,hong pai zel in maw,inntung lecin Subintai nu-in,hong dopbawl lodinga maw ci-in,khitui nul kawm in,Mau Zuang a ciahsak hi.
Mau Zuang inn a tunciangin a nu kik in,simmawh mahmah a,an leh tui zong a kham in,a pia nuam kei hi.Ahi zongin Mau Zuang pen a nu tawh a ki muh a,kipan in,damdam in,a tha hong hoih semsem a,a ci leh a sate na hing kik ahih manin khuasung naupang mel hoihpen ahi hi.
Tua banga Mau Zuang a tha a hoih semsem ciangin Subintai nu-in,lamdangsa in,bang hangin hih bangin hoih thei ahi hiam,ci-in ngaih sunsun a,ni khatni in,vaikuan ki neih a,Mau Zuang omdan a ensim hi.Vaiham khit ciangin Mau Zuang a nu,kiangah pai dingin innpan paikhia a,Subintai nu-in,a nung panin a zui sim hi.Mau Zuang leh a nu,gunpiau ah a ki muh uh ciangin ki kawi in,kipom uh a,tua khit ciangin a nu-in,a angah tawi in nawi a ne sak hi.Nawi a nek khit ciangin ihmu sak a,Mau Zuang a khatlawh ciangin a nu-in,a sawl ngeina bangin Mau Zuang inn ah a ciahsak hi.Tua banga a omna uh Subintai nu-in,a muh ciangin a heh mahmah hi.Tua nipan kipan in,Subintai nu-in,Mau Zuang nu,a thah theihna ding a ngaihsun hi.
Mau Zuang nu,sihna:
Subintai nu-in,Mau Zuang leh a nu,gunpiau a,a ki muhna uh a pasal kiangah a gen hi.Mau Zuang nu,na thah kei leh kikhen in kei ka ciah ding hi a ci hi.Tua ciangin a nupa un,Mau Zuang nu,a thah theihna ding uh kikum uh a,Mau Zuang a nu,kianga a paikik teh zuihsim dingin a ngaihsun uh hi.A zingsang ciangin Mau Zuang a nu,kiangah pai dingin innpan a paikhiat ciangin a nupa un,a nungpan in,na zuisim uh a,Mau Zuang leh a nu,tuili gei ah kimu in,a nu-in,Mau Zuang a angah pomin nawi pia a,a ihmutsak laitakin Subintai nu leh a pasal in,Mau Zuang nu,nam uh a,khau tawh hen in,inn ah a ciahpih uh hi.Inn a tun uh ciangin Subintai nu-in a sa huandingin beel sungah tui tawh a koih hi.Mau Zuang in,a nu honkhia thei loin taisan ngam lo a,a nu omna beel gei ah dingin,a nuta un,a kapkap uh hi.Mau Zuang nu-in,ka ta aw,ka sih ciangin kasa ne-in,hong sawl uh hangin na ne kei inla,ka guhte hoihtakin khol inla ih huan sungah hong vui in a ci hi.
Mau Zuang nu,a ki huanna tui,a so ciangin Mau Zuang in,nu aw tuiso in,na koi lai hong tungta a,ci’n a dot leh a nu-in,ka khepek hongtung ta a ci hi.Tua khit themvei khit ciangin Mau Zuang in,nu aw tuiso in,na koi lai hongtungta a,ci’n a dot leh a nu-in,ka khuk hongtungta a ci hi.Tua khit themvei khit ciangin Mau Zuang in,nu aw tuiso in,na koi lai tungta a,ci’n a dot leh a nu-in,ka kawng hongtungta a ci hi.Tua bangin ki dongin ki dawng zel uh a,Mau Zuang nu,tuiso in,alu a tuumkhit ciangin si a,a beel gei ah Mau Zuang a kapkap hi.
Mau Zuang in,a nu vaikhakna bangin a nu guh leh tangte khol khawm in,huan sungah a vui hi.Tua zawh a sawt loin a nu guhpen theipi kungin a po hi.Hun hongbei toto in,tua theipi picingin ngah pha mahmah a,a min ciangin khum mahmah in,Mau Zuang in,ne zel a,a gil a vah mahmah den hi.Subintai nu-in,zong tua theipi ne thei zel a,ahi zongin ama kam ah,kha mahmah ahih manin a ne thei ngei kei hi.Mau Zuang in,a gilkial simin a nu,nawitui mahbanga a khum mahmah theipi a nekpan kipan in,a mel leh a tha hoih mahmah ahih manin khuasung nungak mel hoihpen ahi hi.Ni khatni in,Kawl Mangpa Mau Zuangte khua ah a pai leh Mau Zuang mu-in,hoihsa lua ahih manin a zi dingin la a,Kawl Mangpa inn sungah lung nuamtakin a om hi.
Mau Zuang tuisa kibuakna:
Hun te bei toto in,Subintai nu-in,Mau Zuang hongngai lua ka hih manin hong hawh in,ci’n a sap ciangin Mau Zuang zong a pai hi.Subintai nu-in,Mau Zuang ngai thei mahmah lo ahih manin a thah theihna ding lampi a vaihawm na ahi hi.Mau Zuang Subintai te,inn a tunkhit ciangin Subintai leh a nu-in,Mau Zuang thah theihna ding a kikum uh hi.Subintai nu-in,Subintai kiangah sam ki hiatsak ni-in,samsih inn nuai ah a kiasak kaki neih dinga a tawm dingin nang kongsawl hangin na ut kei in,Mau Zuang ih tawmsak dinga inn nuai a tunteh tuisa ih buak ding hi a ci uh hi.Tua ciangin beelpi tawh tuisa huan uh a,tui a soi damdam ciangin Subintai leh a nu,sam ki hiatsak in,Subintai nu-in,a samsih inn nuai ah a ki kiatsuah khem hi.Eh ka samsih inn nuai ah kiasak ing Subintai va tawm in,a cih leh Subintai a utlo ki neih a hih manin a nu-in,Subintai mahmah thumang kei lua teh na U,Mau Zuang bangin thumang ve a ci hi.Subintai in tawm nuam lo ahih manin Mau Zuang in ken vatawm ning ci’n pai a,inn nuai a tun ciangin Subintai nu,tha khat in kithawi a,tuisa a buak hi.Tua ciangin Mau Zuang gim mahmah in ki peipei a,sihding ngak in,a om hangin a ki theih mawh bawl uh hi.
Sa-Cia nupa in,Mau Zuang tawm:
Tua zawh a sawt loin Sa Cia,nupa kopkhat Subintai te innlam ah a pai uh leh Subintai te inn nuai ah mi khat a sidinga a ki peipei a muh uh ciangin en pha uh a,Mau Zuang a la-uh hi.Hoih takin kem in khoi uh a,Mau Zuang a dam kik a,Sa Cia,te nau kem in a om hi.Sun ciangin a lungleng ahih manin la a sa zel hi.Nidang lai a,a hunlui te phawk in,hih bangin la phuak in a sa hi.Nidang in,Kawl Mangpa zi in,ka om a,tu in Sa Cia te,nau kem in ka om hi,ci’n la a sa zel hi.
Mau Zuang ki tatkhiatna:
Ni khat ni’n tangval pawlkhat gamvak sabenga gamsungah a om laitak un,numei lasa aw ging khat a za uh hi.Hoih takin a ngaihphat uh ciangin Mau Zuang in,Nidangin la Kawl Mangpa zi in,ka om a,tu in ahi leh Sa Cia te,nau cingin ka om hi,ci’n la a sa hi.Tangvalte in Mau Zuang ahih lam a theih uh ciangin khua hausapa kiangah gen uh a,Mau Zuang tatkhiatna ding a vaihawm uh hi.
Tua ciangin khausung hausate leh Sa-Cia te nupa ki ho uh a,Mau Zuang a ngen uh hi.Hausate in,Mau Zuang hongpia unla sum tampi kongpia ding uh hi a cih uh ciangin Sa-Cia,te nupa a ut kei uh hi.Tua ahih leh Sial hongpia nung a cih uh leh a ut tuan kei uh hi.Tua a hih leh Zaam leh Daktal hongpia nung a cih uh hangin a ut kei uh hi.Hausate in tua ahih leh nangmau un honggen un,nong nget bangbang uh kongpia ding uh hi a cih uh ciangin khibah khat tawh zu ha lawh khat tawh nahtang khil khat tawh mapkhem lawh khat tawh hongpia le uh cin,Mau Zuang kongpia ding uh hi,a ci uh hi.Tua ciangin hausate ciah kik uh a,khua sungah tua Sa-Cia te ngetna teng zongin a muh uh ciangin Sa-Cia te kiangah pai uh a,Mau Zuang a tankhia uh hi.Tua ciangin Mau Zuang pen hausapa tapa tawh ki teengin nuam sa mahmah a,Subintai te nuta in,a su kha theih nawn kei uh hi.
Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,