Cingkhup leh Ngambawm tangthu

Nidang lai-in a ki thutuak mahmah lawmta nih om uh a, lo peuh a kilawm thei zel uh hi. Ni khat ni ciangin anihun pasal a nei tuak uhi. Lamdangtakin a gilnat uleh a sung vua nau tat a ki tuak hi. Amau zong lamdangsa-in kikum uh a, “Lawm aw, i naute numei tuak a hih uh leh kizawl sakin, pasal tuak ahih uh leh zong ki zawl sak ni. Numei leh pasal ahih uleh ki tengsak ni”ci-i’n a kiciam uhi. Nau hong neihtuak ciangun khat numei, khat pasal hong hi a a pasal Ngam Bawm phuakin a numei Cing Khup a phuak uhi.

A nau neih nungun zong lawmtate’ kikingaihna beituan lo-in lo khawng aki lawm den lai uhi. Lamdang takin naungek tegel a gilkial hun u leh a kah hun bang a kituak thei zel hi. Nauluai khat a asial khawm ciangun kah uh dai a, asial tuam ciangun a kapzel uhi. Asa uh aki sukkhak peuh leh ciing uh a kep zong ngai kullo hi. Khangto zelin hong tual taithei ta uh a, kimawl khawmin kithuah den uhi. Ataksa uh akhan’ tawh kizui-in aki ngaihna uh zong khang a, nungak tangval hong hih ciangun, a nute bangin nasep silbawlna-ah kilawmin singnuai gammualah akithuah den uhi.

Nikhat, Ngam Bawm’ pa sabetna-ah tuahsia-in hong si a, Ngam Bawm tagah suak hi. Apa’ sihnungin zawng hiaihiai uh a, puansilh nikten kisia in gentheitakin Ngam Bawm anu tawh khosa uh hi; Hi mah leh Cing Khup leh Ngam Bawm kingaihna bel kiamtuan lo-in khang zaw hi. Tua ciangin Cing Khup’ nu a lung kia-in, Cing Khup a tai thei zel hi. Anun a taitai ciangin Cing Khup in Ngam Bawm a itna lian sem-sem a; atawpna ciangin Cing Khup’ nu-le-pate in khaw dangah a pemkhiak pih uhi.Himahleh itna in gamla leh nai theilo-in Ngam Bawm azu aham thuakin singnuai gammual tawnin Cing Khup heel-in va kuan den hi. Lampi a thelnah lak khawngah a khawl ciangin singkung peuhah kahin la asa zel hi.

“Amual in hong hal kamkei mual in hal

Hal zolo e zawlching ngai ing e,

A tui in hal ciautui in hong hal

Halzo lo e zawlcing ngai ing e”

Vang kingaihna hangin nikhat melmuh loh zong a kum kivei bang ahihmanin Cing Khup leh Ngam Bawm om zolo tuak uh a, apasal zaw Ngam Bawm Cing Khupte’ innah ava lengla hi.

Cing Khup nu’n “Hong hawh nawn dah mai in Cing Khup’ gentheih ding deih ke’ng” ci-in zawn ko gawp hi. Ngam Bawm ciah a, Cing Khup’ nu’n “Ngam Bawm tagah genthei ahih lam theilo na hiam? Sit huai sa in, tawpsan in” ci a atai Ngam Bawm in na za sim hi. Tua bang thu a zak ciangin Ngam Bawm lungliap leh duangvul-in a hehtha peuh suakin Cing Khup nu’ a ci na mai leh cih bang khawng peuh ngaihsunin a khasiatna la a sa hi:

Cing Khup nu’ tongsuah siahkun a ka ngaih

Cing Khup tawh laitawi ton lo aw e

Ka luankhi’n tuibang hong tuum hi e,

Cing Khup na tun in na tun lungmawl in sanggah lua hong ci,

Sanggah muantu- ah va bual leng e

Laukha selo aw omlai tang thei leng

Na tun sungnek in neinuam ing e.

Cing Khup’ nun nak kham lua ahih manin dainawl peuhah aki thuah uh hong kul ta a; atawpna ciangin amaugel’ ki-itna khuakim-khua pamah a thangin mite in hehpih mahmah uh a, a ki ten theih ding uh a deih sak mahmah uh hi. Gamlak khawngah vakin la sa-in kumkhen hun kikhekte, huihkhi laang leh vasa hamte’n a lungzuan uh phawngin sing leh lopa banga ki hekkhawm ding bang a lunggulh uhi.

Cing Khup leh Ngam Bawm liangvai lua sang e

Gamah tangnah silhpuan in nei e

Cing Khup leh Ngam Bawm liangvailua sang e

Puanbang pom nan leibang lel ve vua,

Cinglhim khimin zing hong zialkhawm hen aw

Banzal naangbang hong henkhawm hen aw

Cing Khup ka ngaihmanin tuanglam i tungah

Khawkhang phaikhin sem e vuang ngel-ngel

A singzing nuai-ah tangnah lam nuai-ah

Zawlcing sialbang giahpih nuam inge,

Thangvan ging dimdim laikhun thawn cia,

Puanbang pomnan leibang lel ve vua

Cing Khup leh Ngam Bawm in a lungsim uh ngaihsunsunin,a tawpna ciangin Cing Khup in:”Ka nu leh ka pa va hopih him him ning in,bang agen uh hiam?” ci-in zahtak maizum zong khual zo nawnlo-in a itna uh atangtun sak nadingin Ngam Bawm in Cing Khup’ nu leh pa ava hopih hi. Cing Khup’ nu’n na ko gawp kik a hihmanin zum leh dai teng thuakin khasia-in hong ciah kika:

Ka tun va dong aw Ka zua va dong aw

Khuakhal tuibang kei hong la ve aw,

Na tun va biange Na zua va biange

Khuakhal tuibang lakna nailo e,

Tua bangin a zawn a ngauna uh tawh a nun a koko ciangin Ngam Bawm in nuamsa nawnlo banah a lungkia-in a inn vuah a hawh nuam nawn kei hi. Tua bang a a kum nawn loh uh ciangin Cing Khup a leng leng mahmah hi. Ni khat ni ciangin Cing Khup a ci hong na a, a thoih thoih hangin a dam tuan kei hi. Atawpna ciangin beidong kisa-in anu-le-pan, “Cing Khup a dam sak thei a om leh, nu hi leh kizawl sak ding, pa hi leh kiteng sak ding” ci-in a gen uh hi. Ngam Bawm in tua thu a zak phetin ava hawh pah vingveng a, Cing Khup in amel amuh lian tak ciangin hong halh hiai hiai a hong damsiang ta hi.

A damsiang ciangin Cing Khup’ nu-le-pa’n a tanu uh Ngam Bawm tawh aki tengsak nuam tuan kei hi., Ngam Bawm hehlua-in, Cing Khup’ nu agawt danin ki nei-in Cing Khup’ lu zaang a samzang khat botkhia-in Ngazam luipangah suang a delh sak hi. Tua ciangin Cing Khup a cina-in hong gim semsem a, a ni ni-in gim hiai hiai hi. Cing Khup gim semsem cih Ngam Bawm in a theih ciangin va delh pah vingveng a, ava muh leh a upmawhna sangin na gim zaw hi.Luigei a a samzang koih bulh kik leh dam ding cih ngaihsunin ala dingin va kuanpah hi. Himahleh tui na khang a a samzang na taimang khin ahihmanin mu zolo hi. Tupi heipi tawh asing asuang teng kalin lumlet mah leh a mu zo tuan kei hi. Cing Khup lah ani ani-in kiam hiai hiai ahihmanin atawpna ciangin hong si ta hi. Ngam Bawm dah luan ahih manin la a sasa hi.

Cing Khup ka ngaih aw sen a ka ngaih aw

Khupching ka ngaih kulsin tang ta e,

Ka siallum pan tang kawlhei liang a bat

Cing sesul sabang ka zuimawhe,

Atui sukin luang damdiai- in luange

Cing aw vaibang na tham na hie,

Cing Khup hong sih hial ciangin Ngam Bawm lungzuang mahmah a, mawh kisa, a a kisuan lah tawh a khasiat tawh innah ki kulkhumin sigalin zong va pailo hi. Cing Khup’ kha in khenglah lua a, Ngam Bawm a muhloh chiangin kikhangsak a hankuangah a luang kita zolo hi. Sivui dingte beidongin “Ngam Bawm a omloh man hin teh, va sam un” ci-in ava sam uhi. Ngam Bawm hongpai ngei a Cing Khup’ luang kiangah “Cing aw, kineusak mai in, hici ding mah hi hang, khase lo-in pai mai in” a cih leh siluang hong neu hiaihiai-in hankuang sungah hong ta hi. Vui ding a hong kisak uleh hankhukah hong kita kei leu-leu hi.Ngam Bawm in “Cing aw,kineusak mai in, hi hi ding mah hi hang, khase lo-in pai mai in” honh cih kik leh a luang hong neu hiai hiai kik-in hankhukah a vuithei uhi. A vui zawhun Ngam Bawm in Cing Khup’ han tungah zozam a va suan hi.

Hun hongpai zel a, Cing Khup’ nu’n atanu leh Ngam Bawm gawm ding hong sawm hi. Ngam Bawm a bawlsiat le a tung a athilhihdante hong kisikta hi. Ngam Bawm pen Cing Khup’ nau Sialcing a ding a zol sawm uh hi. Cing Khup nute’ lolai a mawngsing lianpi sim leh mal sun aka zei-zai ahiang in mual bang khum hial khat a po hi. Cing Khup’ nun tua mawng sing Ngam Bawm khiasak a Sialcing tawh kithuahsak ding a lunggel hi. Tua dingin Ngam Bawm cialding sawmin naanglom khat tawh kuan a, a bawldan uh kisuangtakin ava gen ngamkei hi.

A tua cih na lamin a nanglom lem khinin a hong ciah kik hi. Anu hong kipan kik a, a khausum peh tawh a kuan hi. Aman zong gen ngamlo-in akhausum tawi apehzawh ciangin hong ciah kik hi. Tua khit ciangin ava kuan kik leuleu a, a tawpna-ah a va gen hi. Ngam Bawm in zong na nial samlo-in na mang pah vanglak hi. Inn a tun ciangin Sialcing sam a” zing ciangin Ngam Bawm sing khiatna-ah na va zui dinga, lolai khawngah na kipuk khem khem sak dinga, ahong phot ciangin na na kawi zel ding” ci-in thuhilh sim uh hi. Zingkhua hong vakin sun-an meh limtak bawlin Sialcing puasak uh a, lokuan dingin Ngam Bawm va zawnsak hi.Ngam Bawm gawsem leh thau pua kawm, heipi liangbatin Sialcing’ lolamah a zui hi.

Lo hong tung uh a, Ngam Bawm in mawngsing hon khia hi. A kaa khat sun ma hih khop a, tua zawhin a kathuamah nahteh phahin tu a gawsem a tum hi. A lungsim mitkha-ah Cing Khup kia mu-in,anu’ deihsak loh dan leh, tu a Sialcing a dia azoldante angaihsut ciangin Cing Khup longal midang a om thei kei hi.

Ka silhpuan tang aw ka kaihdial tang aw, Ka sialcing tawh laitawi ton ve aw

Silhpuansia nong ci kaihdial sia nong cih, Nang Sialcing tawh laitawi tawn lo leng,

Cing aw na malnuan na tun lungmawl in, Pamlo sang singsawl khian ei sawl e

Ka semgua pan tang kawlhei liangbat ing, Tulsing lel a khua va thil inge,

A u lah ngai ing anau lah ngai ing A milai pen ka ngaih tung nung hi

Cing aw na laukhan’ naubang hong nui in, Melmuh dingin thilmun hong leng aw:

Cing aw na laukha mel mu nuam ing e; Khattang koi-ah sawlbang na hei hiam

Lungzuang tak a gawsem tum a la hong sak ciangin Cing Khup’ kha omthei lo-in musi-in hong leng a; Ngam Bawm’ tungah hong lam diai diai hi. Cing Khup’ kha muhtheih a hong len ciangin Ngam Bawm in khelah mahmah a, ni bang tum ngeikei leh a ci hial hi.

Thilmum hong leng e Cing aw na laukha, Khaubang ciahna leibang lel maw’nge,

Cing aw na laukha tangbang i kholh nin, Tung sunni vaibang thamsawt hen aw,

Sun-an nek hunin Ngam Bawm anne dingin singkung pan kum suk a, a bulah Sialcing na kipuk khembawlin pheingou dawk henhanin a lum hi. Ngam Bawm in aphot kawmin: “Mita mi nau hi ci dingin kilawm kei” cihsan lel hi. Sun an nekzawhin sing hiang hong khia kik a, agim ciangin a ka thuam a gawmsem la-in la asa zel hi. Cing Khup’ kha hong kilak kik zel a, tua bangin a kithuah thuah uhi. Nitum dekkuanin singhiang lang khat a kkhia kik hi. Ciah hong hun ta a, a lungsimin Sialcing pen Cing Khup hi zaw leh ci-in a samsam hi.

Muikhua zingta e seinou tam gual aw, Tunsiang sihkhum bang zuanta ni e,

Cing aw na laukha tangbang ka kholh nin, Tung sunni vaibang thamsawt hen aw

Ka tem apai a kuah leng ci buang ing, Zawlcing kama-ah pai leh cinge,

Ka tembang mi tem a om ve diam aw, Zawlcing bang mi’ nau a om ve diam,

Vabang hong leng aw damtui tanggual aw, Sialbang lian leng hei nawnlo ding hi

Ka siallum pan ing na kawlciang pan ing, Cing sesul sa bang ka zui mawhe,

Hantung a azozam suan zong hong pak ta a, Ngam Bawm in Cing Khup’ muhloh /lawh loh dingin pammaih sa lua hi. Tua pakte amuh ciang in Cing Khup’ melmu bangin aki ngaihsun hi.

Ka buktual zang a zozam ka suan in, San in pal ven ngaih in lo mawh e, Vual in lo thei ka sinlai- ah damtui ata e,

Hantung a zozam pak ana kilo thei zel hi. Kua lawh hiam cih theinuamin Ngam Bawm in zankhat apang hi. Zanlai takin sangak khat in hong lou a, Ngam Bawm in thakhatin manin “Bang dia ka zozam pak na lo na hia?” ci-in a dot leh, “Ka pi Cing Khup’ hong sawl hi. Ama adia ka lawhsak hi” ci-in a dawng hi.

Tua phetin “Na pi Cing Khup koi-ah om a hiam? Na gen masiah kong khah kei ding hi,” ci-in dong a. Sangak in Cing Khup misi khua-ah om hi, a lampi ken leh kawlse lak ngen ahi hi,” ci-in Ngam Bawm ahawh theihloh ding dan a hilh vek hi.

Tua ciangin, “Tua bang ahih leh pai inla paklo dinga nong kuan kik ciangin lam tawntungah akmul hong bot in” ci-in Ngam Bawm in sangak a pai sak hi. A cih bangin sangak hong kuan kik ciangin lam tawntungah akmul hong bawta, (sangak in ak amat ciang a amul a bawh sek kipatna ahi hi kici hi).

Tua akmulte zui-in Ngam Bawm misi khua a hawh dinngin a kuan hi. Ken leh kawllakah khaugui peuhah luai-in, a tawpna-ah Cing Khupte’ khua a va tung hi. Misi khua a innte telhawng khawng a kilam hi a, Nambawm in innkaa khawng asik ciangin a cim zuazua geuh hi. Cing Khup in Ngam Bawm na ngai mah-mah lai a, hoihtakin na bawl hi. Nitak hong hi a, HAM a giahna ding a et leh Ngam Bawm in saguh tampi mu a, a khente paikhia-in akhente bicingah siat hi. Zingkal in saguhte mi hong suak uh a, mai hon phiat sauhsauh uhi. Ngam Bawm in misi khuate hindan lamdang a sa mahmah hi.

Nikhat misi khua te’n ngabet hong sawm uh a, Cing Khup in Ngam Bawm zong va kuan dingin sawl hi. Luilam zuanlo-in tangdung khawngah pai uh a, mauteh peuh abawm vuah aguang guang uhi. Ngam Bawm in lamdang sa-in a bawm tawphah ding mauteh tamlo tawm khat a koih niangnuamg hi. Inn hong tun ciangun Cing Khup in : “Nga nong man uhia ?” ci-in a dot leh Ngam Bawm in “Bang nga i man dia, taang dung khawngah nga ki beng hi ven” cihsan hi. Cing Khup in bawmtaw a et leh mauteh bang zah hiam khat mu a, “Nga tawm nong pua mah ve leh, Koi hong em pah dih ning” ci-in mei a honh em leh ngasa bangin a puak hi. Ngam Bawm in a em ciangin lah mauteh keu mah bangin a kangtum vut-vut mai hi. Misi khua ate’ a dingin mauteh pen ngasa ahi mai hi.

Nikhat sabeng dingin a kuan kik leuleu uh hi. Lunggam leh tangngol khawng peuh man uh a,a zawng luailuai uhi. Amau a dingin tuate pen vompi leh sahang ahi hi. Sa huan uh a,khindangah a hang uh hi,salute kong biang leh bangah a suang uhi.

A tawpna ciangin Cing Khup in “Ki-it kingai mahmah ta lehang, omkhawm thei nai mahmah lo hi hang. Inlamah va paiphot inla, na voktal va go in, asa na nek zawh ciangin lupna tung bichingah teipi leh siat inla, anuai sanah lum in “ci-in a hilh khit ciangin Ngam Bawm a paisak hi. Ngam Bawm zong ciah pah a, Cing Khup’ gen bangin a hih pah takpi hi. Lupna tung a alup laitakin Cing Khup’ kha musi-in va lengin teipi va bot khia aa, a dip sun letin, Ngam Bawm si hi. A sihphetin akha uh ki gawmkhawmin misi khua a tung pah uhi.

Telhawng a inn kilamte Ngam Bawm in thupi sa lua a, “Hiai innte kua lam ahia? Ci-in a dot ciangin Cing Khup in, “Tuma nong pai lai a nangma nong lamsak a vele, manghilh khin ta na hi maw?’ ci-in Cing Khup in nuikawmin a dawng hi. Tua bangin leitungah ki it kingai mahmah ta le uh deih bangin a omkhawm thei ngeilo uh hi mah ta leh, misi khua-ah bel nuamsa takin tawpni neilo-in a omkhawm thei ta uh hi.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,