Vanlengtanu tangthu

By ~ Biakthang Khuptong 

Nidanglai in unau pasal nih a om ua, ki-it in a kingai mahmah uhi. A hihna peuh uah kinusia, kikhentuam cih om loin a kizui gige uhi. Nikhat gam hong vaak in mun tuamtuam a hon tawn kawikawi uhi. Luidung khat a hon zuih ua leh nahteh san kelkel tui in a hon taih, a mu uh a, hoih sa tuak mahmah in a hon la ta uhi. A melpuak, a san kilkel dan khawng a etciang un hoih a sa mahmah uh hi.

Inn lam a hong pai in a Nu kiang ah “Nu aw, hiai Nahteh bang a hoih mi a om diam?” ci in a dong uh hi. “Thei kei nange maw bawite, na pa va dong mah dih ua, aman a na thei kha hiam” ci in a Pa dong ding in a sawl hi. “Pa aw, hiai nahteh san kelkel bang a hoih mi a om diam?” ci-in a dot vua leh, a Pa’n “Ken zong thei kei na’ng e, hiai a ‘kongpi tung a khaukhek deldel’ va dong mah dih uh” ci in a theih khakloh thu mah ana hilh hi. “Kongpi tung a khau khek deldel ,hiai nahteh bang a hoih mi a om diam?” c-in a dot nawn chiang un, “om na tham kei ding hiam, Vanlengtanu melhoih mahmah a om” chi in ana hilh hi.

Unaute leng a thu theinop uh theita, hichi bang a mihing melhoih om ahihleh chi’n hon lunggulh piansim ta uhi. Nidang a ki-it, kiduat mahmah himahle uh a lunggulh uh leh a tup uh hong kibangta ahihman in hong kingeih kei pian simta uhi. Nikhat a Upen in a naupa kiang ah “Tulaitak in bang na ngaihtuah a, bang hih na utpen a?” chia a dot aleh a Nau in “Ka tuktum belta chia pha henla, Vaphual mei palpeek tot in Vanlengtanu hel in kuan leng ka chi” chia a gen tak in a Upa heh mahmah in “Ka tup bangbang na tum” chi in sialbuan chi’n buannawi lak ah sawnpai zok in amah Vanlengtanu heel ding in a kuan ngal hi..

Lampi ah hong paipai a, gamla lawlou hong tun tak in Zawng te’n sum a na suih (bawl) laitak uh hon tuakkha hi. ‘Pu aw, koi ah hoh dek na hia?” chia Zawngte’n a dot ua leh “Vanlengtanu heel ding ka hi”. Chi in a dawng hi. Zawngte’n leng ‘Vanlengtanu heel ding na hih leh ka sum suihlai hong suihpih in, na tong na zaam thei ung” a chih ua leh “Bang tong bang zaam theikei uteh” chi in a sum suihlai uh a khuk mangsak a apaisan laulau hi. Mabaan sawn a hong pai zel in lampi khat ah Guul thaang a na awklai hon tuak kha nawn hi. Gul in mipa ana muh tak in “Pu aw, koi a hohdek na hi hiam?” chi in ana dong hi. “Vanlengtanu heel ding a kuan ka hi” chi in a dawng pah hi. “Vanlengtanu heel ding na hihleh hiai ka thaang awkna apan hon suut dih ve, na tong na zaam thei ing” chi in a ngen hi. Himahleh aman “Bang tong bang zaam theikei teh”. chi in khih gaak beh zomah lai hi.

Mailam nawt in hong pai zel a, bangtan hiam hong pai nung in lamnawl a Gitta hawn tuichinglai a hon tuakkha nawn hi. Amau leng “Pu aw, koi a hoh di na hi hiam?” chi in ana dong uhi. “Vanlengtanu heel ding a kuan ka hi” chi in a hohna ding a hilh nawn hi. Gitta te’n leng “Eh! Vanlengtanu heel ding na hihleh ka tuichin uh hon chinpih phot in, na tong na zaam thei ung” chi in a chial uhi. Himahleh malam a chialna te a pomlouh mah bang in tu’n leng “Bang tong bang zaam theikei uteh” chi in a tuichin lai uh khahsak in a paisan laulau nawn hi.

Hong pai zel a a tawptawp in khawmual hong tung ta hi. Khawmual ah Vanlengtanu singpua toh hong kituak kha uhi. Vanlengtanu in “Pu aw, koi a hohdek na hi hiam?” chia a dot leh “Vanlengtanu heel ding a hong kuan ka hi a, a inn uh koisan hi a, a lampi koisan hi hiam hon hilh dih ve” chi in a dawng hi“. Ahihleh hehpih in ka chiangkhun ding hon saatsak ve” chi in a ngen hi. Aman leng chiang kawi lenglong khat sui mengmeng in a pia hi. Vanlengtanu in leng lampi saulam a kawk muh a, amah lampi nailam ah a pai mengmeng hi. A mel uh kithei tuah nailou ahihman un lampi tuam tuak a kikhen in Vanlengtanu tuh inn ana tung masa zaw hi.

Vanlengtanu in innka tung ah siam ana gan a, lengla nei ding chi in ana kisakhol hi. Mipa leng khawmual a hong tung ta a, thalpi hon lawn ta hi. A thalpi lotpen Vanlengtanu kiang a va tugeih hi. Vanlengtanu in a singpuak a a theihsa ahihman in tua thalpi tuh kuaigawp vek in innkhang buannawi lak ah a sawn tum suk hi. Mipa leng inn hong tung petmah ta a, luutphet in Vanlengtanu kiang ah “Ka thal hon lot nana mu hiam? Chia a dot leh Aman “Na mu mah ing ei, Naupangte a ka sa a ka kuaigawp a buannawi lak ah ka sawntum ta ve” a chih san hi. Vanlengtanu in “Ahihleh zinpa bang hihdia hong na hia?” Mipa’n “Luidung ah nah san kelkel ka mu a, hiai bang mi a om diam chia mi ka dot leh,Vanleng tanu a om lam hon hilh ua, a heel ding a hong kuan ka hi” chi in a dawng hi.

Vanlengtanu in, “Kei heel ding a hong kuan na hihleh sa bangchiah a lian k’on goh dia, zu bang chiah a lian in k’on luup dia le” chi in dong nawn hi. Mikhual pa’n “Tua na tang a Uzaw voktal ha paak leh zu belpi sumphah hilou di hiam” chi in kiliansak tak in dawng hi. Vanlengtanu in amah chih louh daan tak in zu beltung geiheek leh voknou busi hon thah hi. Mikhual pa’n hon neek tak in khamzou lou kisa in haampheng buuk ah gilkial kisa in lum dekdok hi.

Nitum kuan hong hi a, a Nu leh Pate leng loukuan hong tungta uhi. A tanu kiang ah “Zinpa zu na luup hiam, sa na goh hiam?” chia a dot chiang un “Zu lah luup ing, sa lah goh ing haampheng buuk ah gilvah in lum vialvual” a chi hi. A nu leh pa’n a va et chiang un gilvah naak sang in gilkial in na lum dekdok hi. Nu leh pate’n “Zinpa, bang hih dia hong na hia?” chia a dot ua leh Aman, “Na tanu uh heel dia hong ka hi” chi in dawng hi. “Huchia ka tanu uh heel a hong kuan na hihleh ka geente na hih theihvek a poimoh masa ding. Ka inntuang peek a bul leh a leek thei inla, ka sing tuklah tu inla, ka khi anu-apa thei inla, ka taangchi um dimlou dimsak inla, ka nahtang ziik dohlah dokzou inla, ka kong ah suangpi kimaituahsak inla, tuinaak pawt sak in” chi in a thil hih ding tampi a genkhumta hi. Zinpa (Mikhual) hong kipan a, theihtawp suah in pang mahleh bangmah hihzoh, hih theih neilou in hong lohsam dimdem hi. Alohngaihna theituanlou ahihchiang in innlam ah hong thawnkik nawn maimah hi.

Inn hong tungta a, lohsam sa a hong tung ahi chih a nau pa’n a theih chiang in, Vanlengtanu heel ding in amah a hong kisa kheta hi. Lampi a hong paipai leh a Upa’n lampi a a tuah bangbang zawng sumsui lai a hon tuak pah hi. “Pu aw, koi a hoh ding na hiam?” chia zawngte’n a dot uleh “Vanlengtanu heel ding a kuan ka hi.” Chi in a dawng hi. “Vanlengtanu heel ding na hihleh ka sum suih hon suihpih phot in, na tong na zaam ka thei,” a chih uh leh aman leng a sumsuih uh suihzoh pih pah hi. Huai tak in Zawngte leng kipak mahmah uh a, mipa tuh hon zui pah uhi.

Lampi ah hong pai zel ua, saulou hong pai nung un Gul thaanga awk a hon tuak kha uhi. Gul in ‘Pu aw, koi a hoh dek na hia?” chi in na dong a, Mipa’n, “Vanlengtanu heel dia hong kuan ka hi” chi in dawng pah hi. “Vanlengtanu heel ding na hih leh ka koltaanna apan hon suutkhia in, na tong na zaam thei ing” chi in Tangvalpa tuh ana ngen hi. Tangval pa’n leng tua Gul thaang awk hon sutkhe pah a, Gul in leng a zui pahngal hi.

Hong pai zel ua,lampi gei ah Gitta hawn in tui a na chinlai tak uh a hon tuakkha nawn uhi. Midangte dotbang ngei in “Pu aw, koi a hoh ding na hia?” na chi uhi. Aman “Vanlengtanu heel ding a kuan ka hi” chi in dawng hi. Gitta te’n “Vanlengtanu heel ding na hihleh ka tuichin uh hon chinpih in, na tong na zaam thei ung” ana chi uhi. Mipa’n leng a tui uh baihlam tak in a chin zohpih pah a, a vek un ma hon sawn in hong kizui nainai nawn uhi. Lampi saukhop hong pai nung un Vanlengtanu te khua hon naih mahmah ta uh hi.

Khua a tun di kuan un Nungak melhoih tak khat singpua in ana om hi. Vanlengtanu ahihlam kuamah in a theikei uhi. Hichi in ana chi hi, “Pute aw, koi a hoh ding na hi ua?” Tangval in leng Vanlengtanu heel ding a kisa ahihlam ahilhpah hi. Singpua nungak in “Vanlengtanu heel ding a kisa na hihleh hehpihtak in ka chiangkhun ding hon suih/saat sak malam ve” chi in a ngen hi. Tangval in leng chiangpum tang zitzet hoihtak khat a suihsak pah hi. Nungak nu’n kipahthu gen in “Hiai lampi zui le uchin” chi in a paina ding lampi, lam gamla lam a hilh hi. Amah lampi nailam apai in Tangval te sang in inn ana tung masa zaw hi. Inn a tunphet in innkaa tung ah siam gan in ana om hi.

Tangvalpa leh a lawite khawmual atun tak un tangval pa’n thalpi a hon lawn hi. A thalpi lot, nungak Vanlengtanu siamgatna kiang a va tu hi. Nungak nu’n leng la pah in sathau a nuh zol hiuhheuh a bichingkawm ah a koih thiinthen hi. Tangvalpa leng a lawm te toh inn hong tungta ua, nungak kiang ah “Ka thalpi lot nana mukha hiam?” Nungak in, “Mu mah ing e, naupang te’n ahihse kha ding chih ka lau a sathau nuh zawl in bichingkawm ah ka keem hi” chi in a dawng hi. Nungak in Zinpa, ahihleh bang hih dia hong na hia?” Tangval in, “Vanglengtanu heel dia hong kuan ka hi”, chi in dawng pah hi. “ Kei heel ding a hong kuan na hihleh zu bangchiah a lian hon lup a, sa bangchiah a lian hon goh ding ka hia le?” chia a dot chiang in, tangval in “ Kipak lua ing, ei bang nau zaw, beeltung gei hek leh voknou busi hon goh lechin leng a hun law ding” chi’n kingainiam tak in a dawng hi. Nungak in zu beelpi sumphah leh voktal hapaak hon that a tangvalpa vah tak in a nesak hi. Huchi in denchiang a a nu leh pa hong tun chiang ua a dot ding teng uh leh aman a dawnna ding teng hoihtak in hilh hi. Tangvalpa leng ann a nekkhit tak in hampheng buuk sung ah gilvah kisa in lum el-al hi.

Nitum ding kuan, khawmui kai zilzial ta chih ding in Vanlengtanu Nu leh Pate loukuan hong tungta ua, a tanu uh kiang ah “Zinpa, zu na lup hiam,sa na goh hiam?” chia a dot ua leh “Zu lah lup ke’ng, sa lah goh ke’ng hampheng buuk ah gilkial in lum dekdok” chi in dawng hi. Anu leh pate’n lamdang sa a a et ua leh tangvalpa gilvah kisa in hampheng buuk ah a lum ial-ual hi. Tangvalpa hong thohkhiak chiang in inn nei nu leh pate’n “Bang hih dia hong na hi hiam?” chi in dong uhi. Tangval in “Na tanu uh heel dia hong kuan ka hi.” Inn nei pa’n, “Ka tanu uh heel dia hong kuan na hih leh “Ka tuangpek a bul leh a leek thei in” hon chi ta hi. Tangval pa’n en vengveng a hon gen leh, “Dik e ,dik e” chi ua, Ahihleh, “Ka khi anu leh apa thei nawn aw le” chi in inn nei pa’n gen nawn hi. Tangval pa’n tua khi, anu leh apa hon gendik nawn hi. Inntek pa’n “Dik nawn e, tu’n ka lou a, sing ka tuk lah tu nawn awle” hon chi nawn ta hi.Tangvalpa leng hong kipanpah a, sing hon saat pan keuhkeuh hi. Vanlengtanu in innkaa leek a kipan in tangval panpihtu ding in huih ana sam heuhheuh hi. A nungzui, zawng hawnte leng hong kipan ua, singleek a kal in, sing kahiang hon luai noihnoih uhi. Huchia hong pankhawm tak un sing tuh hon zuukpuuk thei khong uhi. Inntekpa’n a dang sepdi hon pe nawn leuleu a, “ka nahtang ziik dohlah dok nawn mah dih le” hon chi nawn hi. Tangvalpa hong kipan nawn a, Gul in aleek apan hon pan suk in abul hon petta a, huchi in baihlam tak in tangval pa’n hon dokkhe thei pah hi. Innteek pa’n “Ka tangchi-um dimlou dimsak nawn aw le. “Tangvalpa hong lungziing mahmah ta a, tangchi-um dimlou dim sak ding dan theilou in hong kuun ngeungau hi. Tua lai tak in Gitta a tonpihte’n “Ken lah muampheng” chi in honse khe phangphang uhi. Baihlam tak in hong dim pah ta hi. Inntekpa’n a tawpna ding in “Ka innkong ah suangpi kimaituah sak inla, tuisam pawtsak in, ngasa leng omsak in” chi in nasep ding khat hon gen nawn hi. Vanlengtanu in a tun tung ua a hih didan bangkim a hilhsa ahihman in haksalou hial in hon hih zou nawn zel hi. A lawm tonpihte’n mangbatna leh panpih ngai a a om lai ua awlmoh tak a apanpih man in a nasepte kouzaan huaitak in a lawmte panpihna mah in a zou ziahziah thei hi.

Inntekpa’n phal leh phallouh thu hita lou in a tanu a khakkhiak hong ngai ta hi. Nungak leh tangvalte lah a kimuh uapan kingaituah sim pah uh ahihman un kitenna hon bawl sawmta uhi. Singtangpa daan dik tak bang in gan hon goh ua, niikten puansilh, sathau buuk, tu-zat hei-zat, a ken dia kilawm teng hon guanta uhi. Tangvalpa leh Vanlengtanu tuh kingaitak in a zotna ding innlam uh zuan in hong kisata uhi.

Lampi sautak hong pai in, lamkiim di khawng hong tungta ua, hong kingaihtuah in, vanpuak teng bangbang hi hiam, mangngilh puakkhak louh bang a om hiam chih a hon ngaihtuah thakthak chiang un, sathau um, a nute’n puak dia a koihsa uh a puakkhak louh lamtak uh hon theikheta uhi. Lakthak louh theihlouh hi a ngai in a pasal in, “Kei a la ding in ka vakuan ding a, ka hong tunnawn ma a na om na ding hiai singleek ah Taau (Om nang) k’on doh sak ding. Banghiam chia Tomigahawngsiip a hong pai a, gahawng hong buak ahihleh leng na na om kinken ding a, hon houpih a, kum ding a hon gen leh leng, na ut hetkei ding a, na ngaihsak het kei ding. Kei ka hong tunma tan, hong tung haklou na ding ka hi” chi in sathau um la ding in a kuanta hi.

A pasal genkholh bang in Tomigahawngsip tuh a tuanna singkung nuaitak ah gahawng bua in a hong ta ngeimai hi. Nisa in a salh ziak a Vanlengtanu liim, leilak a kilang hon mu a, khi leh tau bun a hoih tak a kizeem hon muh tak in hoihsa lua in amah bang hong ki-en chian zawzen hi. Aman lah bangmah bun lou, lamdang satak in singbul ah hong laamta hi. “Ka liim in khi ok biu-biau, tau bun biu-biau keiman bangmah tohlawh ke’ng, ak-nge talta tohloh ke’ng, khangkha khiaikhiai ka su van ah leng” hon chih a leh Vanlengtanu in “Nang liim hi kei e, kei liim hi e” awl a a chih leh Tomigahawngsip in, aw ging zasim, lah zalou sim in tunglam entou loplop a, kuamah mu lou in hong laam nawn leuleu hi. “Ka liim in khi-ok biu-biau, tau bun biu-biau keiman bangmah tohlawh ke’ng, ak-nge talta tohlawh ke’ng khangkha khiaikhiai ka su van ah leng” hon chih nawn leh Vanlengtanu kideek zou nawn lou in “Nang liim hi kei, kei liim hi e” hon chih nawn leh a aw ging ngaih deuh kha ahi ding a, Tomigahawngsip in aw ging hon zata hi. Singleek en a hong dak touh leh Vanlengtanu hon mu ta hi. “E he, lawm, ei vualngaih ei phaingaih laitak a bang achia huai a nang kia a na tuang na hia? Hong kum in hong kum in kipawl ni e” a chi hi. Vanlengtanu in “Kei ka pasal in kumkhe hetlou in na om kinken in hon chi ahi” chi in a dawng hi. “Na hong kum kei a leh singkung hon phuk ding ka hi” chi in a khut siik in singkung hon sat keuhkeuh hi. Vanlengtanu in lau lua in “Ko’ng kum ding, ko’ng kum ding, hon phuk ken” chi in Vanlengtanu kum suk soisoi hi.

Tomigahawngsip in lawmbawl pah in “Lawm hik ki-etsak tuah ni aw. Ka lu a thak lua a, kei a i en masa dia huaizoh chiah nang a” hon chi daldal hi. “Kei ka nute’n hon etkap sak ua, tua zaw hik nei nawn lou ka hi” chi in Vanlengtanu in hon nial hi. “Kei a hon etsak himhim in” chi in Tomigahawngsip in a sawl teitei hi. Ut lou sasa a hon etpat kiangkiang leh a samkawm ah, mihing ngeina dan a om ngei lou, lungmul lian pipi hon mu hi. “Ka lau, ka lau” chi in hong kikou khe vomvom hi. ” Bang achi lau na mai zen na, ahihleh nang a en zaw mai ni aw le” chi in Vanleng tanu a hon etsak teitei hi. “Lawm hiai ah, a mii neuchik khat san chiichiai ka mu, na siikphim hon la in ko’n phil khe ding” A naak phil chiang in “Lawm, analua, i khawl tamai ding” chi in Vanlengtanu in a ngen zel hi. “Ka philkhe dek, khawl in, khawl in” chi in alu hon dawt vangta hi. Vanlengtanu in na salua in hong kikoukhia a, a tawp in thuakzou lou in hong sita hi.

Tomigahawngsip tuh Vanlengtanu’ taute, khite leh a kizepna vante a kizeem mengmeng in singkung ah a kaltou zotzot hi. Tautung a tuang in Vanlengtanu mahbang in ana kibawl hi. Tua nung sawtlou in a pasal hong tungta ngei a, a zi hon et vengveng chiang in kibang salou sim in “Ka zi na hi kei, na mit mul a sau lua, na mit khuk leng a thuuk lua” hon chi hi. Tomigahawngsip in “I mit mul a sau in, a kuak leng a thuuk na kei ding hiam, I hon et-et na a, I mitmul teng leng saugawp, I mitkuak leng thuk gawp” chi in siamtak in hon dawng hi.

Houlim kawmkawm in hong paizel ua, a khua uh tung di kuan hong hita uhi. “Ka zi na hih taktak leh ka uital zui in la ka inn ah lut in” hon chita hi. Uital toh kizui in innlam zuan in hong paita ua, khosung hong lutta ua, a innvengte un zu a na luup ua, sa a na ne uhi. Uital leng kilawp tak in, inn ah a tuaklut pah lian hi. Tomigahawngsip leng a pasalte inn ding sa in, uital a zuilut pah geih hi. A pasalte inn ahihlouh lam hon theih tak in kisuanglah lua leh zum selua in “Tuni ka lamhaih dan lawmlawm, kha khiaikhiai ka su van ah leng” hon chikhe phong hi. Huaitak in a pasal in a muanmohna uang semsem hi.

Muangmoh in bang hita tawk lehleng, theihchetna taktak nei nailou ahihman in, nupa kituakte bang in a gamtatna teng ua kizui in hong kithuah tou zel uhi. Lou bang kuankhawm zel in nna semkhawm zel uhi. Huchia sunchiang a nasem a a pawt khiak kal chiang un, khekhuan taw a uumliang kawi khat kikoih sung apan in Vanlengtanu hong pawtkhia a, innsung niinte hahsiaang in “Tomi gahawngsip gamtatna lawmlawm” chi in a buai thei mahmah hi. Nibangzah hiam innsung hahsiang a hong gamtat tak in innvengte’n lamdang sa in a pasal kiang ah, lou na kuankhiak kal chiang ua inn suang a mikhat gamtang gige om ahi chih hon hilh ta uhi.

Nikhat tuh a pasal in Tomigahawngsip kiang ah “Nang lou vakuan inla, tuni ke’n inn ka na ngak ding” chi in amah inn-ngak ding in a om hi. Paulou hial in puanpi kawm ah sunkal a gamtang gige pen taang ding in hong ki-ihmut khembawl ta hi. Ngeina dan bang in Vanlengtanu leng, miteng gamkuan khinta uh chi in uumkawi sung apan hong pawtkhia in, innsung hahsiang ding in hong kisata hi. A pasal in ana en gu giugiau a, a zi Vanlengtanu mah ahi chih a theihtak in thakhat in hon manbelh chot hi. Vanlengtanu in “Hon khah in, hon khah in, na zi hilou ka hi” a chih hang in “Ka zi na hi k’on theihsa” chi in khah ut hetlou hi. A tawp in Vanleng tanu in leng “Na hon it taktak leh na zi, Tomi gahawngsip, khahkhe phot in” a chita hi. Huchi’n a pasal in leng a hon khahkheta a, maban om dingdan a ngaihtuah hi.

Nikhat a pasal in Tomigahawngsip kiang ah Tuni zaw inn omphot ni in, kisil siang in, sampeuh i kihiatsak dia, khawl tawldam phot ni” chi in inn om ni in hon zang uhi. Innkaa tung ah sam hon hiat ua, Tomi gahawngsip theihlouh in a pasal in innkaa nuai ah a samsih hon khia hi. “Eh samsih ka kesak kha, vatawm zual mah dih” a chi hi. Tomi gahawngsip leng samsih tawm ding in a kumsuk pah a, hong kiheizual leh a pasal in teipi zum a sun dia kisalai hon mukha guih hi. “Eh, lah n’on sun dek a” a chih leh “Hon sun dek hike’ng e, sa hileh chin ka siam chi na hiam chi maimai ka hi” chi in suanlam a bawl hi. Samsih tawm di’n hong kumsuk nawn a, tua phet in a pasal in leng teipi zum in a sun sukta hi. Tomigahawngsip sihsual a kipek in, innkaa khuam khawng bang a peektol lemlum zou hial hi. A hong sita a, innkhang ah saisuang in hong pouta hi.

Vanlengtanu leh a pasal hong kiteng ta ua, nuamtak in hong khawsa panta uhi. A pasal in Vanlengtanu kiang ah “Innkhang a Saisuang nah na lak hetlouh ding, suk leng na suk khak hetlouh ding ahi” chi in a thuhilh hi. Bangtan hiam hun hong paita a, nikhat tuh saisuang nah poimohna mahmah a hon neita uhi. Vanlengtanu in “A sawt leng sawt lawta hi ve’n tuchiang in bangleng a chi nawn khol dai” chi in va la ding in hong kisata hi. A khoih pan kengkeng chih in saisuang in ana man a, a valhta hi. A pasal in a theihphet in hehlua in Saisuang a phelkhapta hi. Asung ah Vanlengtanu nou ngiingei in ana nui siuseu hi. Saisuang satgawp dimdem in bel in hon huanta uhi. A hong sou tak in, a chiak bibilh a, a tuisou ging in “Chilh-chilh, bilh-bilh, nu it pipi, pa it pipi, Tomigahawngsip vakna a kinei” hon chi bilhbilh hi. A hong min tak un, atui innkonga hon buak ua leh Suangtum in hong dingkhe nawn hi. A pasal in theisiam pah in “Hiai suang naih a na va om louh himhim ding ahi” chi in a zi khaam bikbek hi. Vanlengtanu leng pilvan theihtawp suah in suangtum pumpelh zelzel mahleh nikhat aikaih chih ding a diam, puanphouna in va zang kha zel hi. Huaitak in tua Suangtum in Vanlengtanu na valh nawnta hi. A pasal leng hehlua in tummeipi a sehkhum leh Vanlengtanu, akhi leh tau teng toh ging bualbual in,meikhu zui in vanlam ah leng tumtou ta hi.

Source: https://juannadanglou.wordpress.com/2013/10/03/lengtonghoih/

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,