Pa Khai Za Nang

Pu Thang Tuan (Songput) leh Pi Zel Zen (Hatzaw) te sung panin 1928 kumin Tonzang gam Mualpi khua ah suak hi. 1936 kumin Tonzang ah sangkah a, 1940 kumin tan 8 zo hi. 1945 kumin Saint John High School ah tan 9 zo hi. Saizang khua Nu Nian Do Lun tawh 25.5.1964 kumin Mualpi Baptist Church ah Rev Kham Khaw Kai in pumkhat suahna pia hi. To pa’n thupha pia a, tapa 4 leh tanu 1 tawisak
uh hi. Tu laitak Kalemyo Leipi vengah teeng hi.

Nasepna:-1952-
1968 sung District Sport Officer Falam myo ah seem hi.-1969 kum Yangon University sangnaupang te tawh Victoria mualdawn kahpih hi.-1969-1970 sung District Sport Officer tawh Mindat ah seem hi.- 1970-1972 sung Distirct Sport Officer tawh Falam tung kik hi. -1973- 1978 dung Chin State Sport Officer tawh Hakha ah seem hi. -1957 kumin Russia, Germany, Poland ah Gamdang te kimawldan kan in pai hi.-2.2.1978 ni-in State/Division Bawlung kidemna ah Chin State panin Bawlung sui te makaih aa pai kim lai Aung San Tualpi kim zintunna pan sun tawlnga aa ihmu ihmu suak in hong nusia hi.

Tanu tapate:(1) Pa Tuan Vai Lian Khup (B.A) + Nu Cing Za Lun (B.Com) USA.(2) Tg tual Khan kham (1972 kum) Falam pan hon nusia.(3) Nu Zen Sian Cing + Pa Langh Za Khai Kalemyo.(4) Tg Kam Sian Mung USA. (5) Pa Tual Sian Pau + Nu Cing Deih Kim (South Korea).

Sanggamte:(1) Pa Thuam Kam + Nu Ciin Za Niang (Ngaihte) Tonzang, (2) Pa Kham Za Thang + Zel Do Cing (Hatzaw) Mualpi,(3) Nu Dim Khaw Man + Pa Suak Za Gin (Buansiing) Mualpi,(4) Nu Ciang Za Dim + Pa Hen Kho Thang (Gualnam) Mualpi,(5) Pa Khai Za Nang + Nu Nian Do Lun (Songput) Saizang,(6) Nu Cing Khaw Dim + Rev Tun Za Lang (Songput) Mualpi,(7) Nu Cing Khaw Zam + Pa Tuan Khan Dal (Songput) Mualpi, (8) Pa Thuam Khan Khup (Tedim).

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,