Aipha Khua

 

 1. Khuasatna thu:

Tualzang khua pan Munsuang Pu Go Thio, Lailo khua pan Gualnam Pu Chin Khup le Haupi khua pan Halkik Pu Zel Chin te makaihna tawh gam vah nading leh  innmun logam nuamzaw zotna in 1930 kumin inn 20 tawh Aipha  khuasat uh hi. Vaphualte omna gam suankhia a, gam-ai phat mahmahna munah, khuasatna thu tawh kimaplapin khuasat Pu Go Thio in khua satna la a phuak hi.

 1. Ka zua gamalo, tuang nungsia’ng e, Mualcin sangah luai ing ee.
 2. Phualva tuanna suan ing aw ee, Kawi tawh settang gual ing e.

 

 1. Khua min vawhna thu:

Tulai Aipha gam sung tanglai-Tungnung khualui mun tengah gam-ai nam khatte, pha mahmah takin po-a, gam-vaphualte in mun-le-gamin a nei uhi. Hun khat ciangin hih khualui mun gamteng pen Gamngai-singhalh sungah kikoih hi. Tualzang khua pan Gualnam-Munsuang Pu Go Thio in hih singhalh gam sungah khua sat nuamin, Gamngai Hausa Pu Khup Za Mang tungah a ngen hi. Pu Mang’ zi Pi Ciin Khaw Lun in, “gam-ai phatna, vaphual gam suan-a khua sat sawmna hih uh leh khua min mangsa “Tungnung khua” lokik nawnlo-in, “Aipha khu cipah uin” ci-a a minvawhsakna bangin “Aipha khua” a kiminvawh pah hi, ci-a aciamteh zong om hi.

 

 1. Beh om teng
 2. Gualnam-Munsuang,
 3. Gualnam-Kikkai,
 4. Gualnam-Halkik

 

 1. Pawlpi om teng : Laipian
 2. Sanginn          : Basic Education Primary School
 3. Zato : Sub RHC (28.7.2011)
 4. Inn phazah (Feb, 2023) : 2015 mencipna hangin Thangzang ah tai.
 5. Innkuan phazah (Feb, 2023): 2015 mencipna hangin Thangzang ah tai.
 6. Mi phazah (Feb, 2023) : 2015 mencipna hangin Thangzang ah tai.
 7. Thu tawkna te:
 • Public Health Department record file, Tedim Hospital
 • Schools Profile, Basic Education Department – Tedim Township
 • Hausa Pu Thang Khan Khup(Kahngen) lai & Pu Go Suan Thang lai, March 30,1990 dated mem

 

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,