Pu Tual Sawm Lian

Minpi leh beh                 : Tual Sawm Lian (Naulak)

Pianna leh Tenna Khua : Anlangh ah Piang, Tedim, Sakollam ah Teng

Tulaitak Tenna               : Tulsa, Oklahoma State, USA

Innkuan Neihna             : Gawngmual khuami, Tedim, Lawibual veng ateng, Naulak Beh, Pa Thang Khen Lian leh Thalmual Khuami, Buansing Beh, Nu Ciang Hau Dim te tanu upen, Lia Dim Khaw Zam @ Zamnu tawh 2002 kum December 30 ni-in kiteng uh hi.

Pianna Tuun leh Zua, Pianpih Sanggamte Min leh Teenna  : Naulak beh, Pa Pau Khan Nang @ Pa Tawngnang leh Naulak Beh  Nu Ciin Khaw Cing ten tapa 3 leh tanu 2 aneihna sunga a upapen a hi hi.  Pianpih Sanggam Laizom teng a hihleh (1) Pa Thang Do Lian @ Thangtawng,  2. Pa Kap Sian Mang @ Kap Mang, FL, 3. Nu Lian Sian Lun Niang @ Niangboih , Nu Dim Go Lun @ Lunbawi cihteng hi-in, Pasian thupha tawh A innkuan un US gam state tuamtuam ah Pasian piak thuphate sim in a ten, A khuasak laitak uh a hihi.

Ukna (Hobbies) : Laisim, Khualzin, Langaih

Hong dongpah saisai nung….

GZC Q1. Zomi leh Zogam a ding na hanciamna te gengen kullo in Zomikim in kitel mahmah ta cileng, tuni in hiciang na tunzawh na dingin kua in tha hong pia a, bangin hong uksak hiamcih nong genthei mah tam?

SL A1. A masa in hicibanga a minam sungah a kisam mahmah na hoih khat ongsemkhia, GZC Tanute thupi ongsa in zahtakna ongpia ingh. Hih dotna tawh kisai in kei a dingin tha ongpia, Thu ong ngetsak den Ka nu leh ka pa, Sepna maban khat pepeuh ah ong huh ong panpih tawntung Ka Zi Nu Dim Khaw Zam @ Zamnu leh Ka nauteng, Adiak in Kapa in a nasepna khat peuhpeuh ah citak leh hanciam mahmah ahihmanin a tu a tateng khangual englo dingin ong khansuahzo hi. Kapa in, Midang Ittheihna lungsim na neingiat in, Tua kapa sisan pana ka ngahsuk midangte Ittheihna, Hehpih theihna leh khualna a nei thei hidingin kingaihsun ingh. Tuabanah Zomite Tangthu ah i aksipi khat a hi Pu Dr. Chin Do Kham a kipan Pu Go Sawm Khup, Pu Dr. Do Khan Khup leh Zomi ading mapanpih lawm leh gual te kiangpan kangahkhak, Thutheihna  tengin ong tawsawn, Ong thahatsak hidingin ki ngaihsun ingh.

GZC Q2. Zomi sung amasa pen leitung thuthang leh thuthak tuamtuam te tutmun pan ahih zongin lupna pan phone line pan lim le aw tawh muhtheih/ettheih ding leh zaktheih ding media nong vaihawm ZNTV ii hong piankhiatzia tomno nong gen thei ding hiam?

SL A2. Kei theihna ciangah Ei Zomi tesung, Adiak in Suahlam Zomi te sungah ZNTV sanga a masazaw omkhin in thei ingh. Gtn. US gam, Tulsa bulphuh mah a ong ki bawlkhia, Pu Gregory Kap Suan Lian @ Lianpu ong patkhiat Zomi TV International bangzong tawlkhat sung Thuthak Taangkona tuamtuam ong nei man uh a, Ahizongin hamsatna tuamtuam tawh ong, Tawlnga, dinkhawl kik hi. Zomi TV International a active lai in keizong  Cameraman leh Interview na ah Host sem in nahuh, Ma napang kha ngei ingh. Tuabanah Zomi Innkuan USA, ZIOK Cihte ah ma kapan sungin ZIUSA Media, ZIOK Media cihte ah a mapangpi sem in News genna, Interview bawlna tuamtuamte na nei ngei ingh. Hiteng kasepkhakna panin Zomite sungah Media nasepna pen a kisam mahmah, A thupitna leh a manphatna tampi mukha kahihmanin 2018 kum July kha Zomi  Khawmpi USA panin ZIUSA Makai kiteelna, Election ah kihel nawnlo in Tua a kipan Zomi National TV (ZNTV) Neihzawh nading a kisam thu leh la,  zumvaite vaan, Vanzat dingte kaikhawmin November 30, 2018 (Friday) ni a kipan ZNTV Thuthak Taangkona a ki nei toto tuniciang kum 4 ong val ta hi.

GZC Q3. US gamthumna tungsa te ih tel sa tek mah bangin nasep buaikawm pi mah tawh sepnop, bawlnop dang a kisem khawm cileng, nasepna hang ahih zongin ZNTV ading na hanciamna ah ihmut cimlo, tawldam manlo in na omhun tam inteh maw, hibang hunciang koidan in nahun zangin, khenkhia tualeh videozaih hunsung nang leh thuthak simkhia dingten e haksat natuak gei uh hiam?

SL A3. A masa in Zomite sung Media nasepna ah Keisanga a siamzaw tampi a omlam thei ingh. Ahizongin hunpiakna lamah hamsa kisatek ahihmanin pawlkhat ong   kipanzel himah leh Tawntun lo, Beikik pahpah hi. I gensa mahbangin I minam adingin a kisam mahmah nasep khat asem kahihlam kitel mahmah kahihmanin Hih nasepna pen thupisak, Priority in koih ingh. Kaal khat in Sunday-Wednesday, Ni 4 company ah fulltime semin, Ka offday nite a hi Thursday-Friday-Saturday, cih nite ah Weekly News te, Newsletter te sem thei kahihmanin ong lem toto cih ding hi. Mi pawlkhat ong theilo ten, Nadang semlo a, Hibek a sem ongsa bang om mah ei. Media nasep pen Uuk mahmah, Hunpiakzawh kisam banah, Siamna/hihtheihna zong neihding kisam mahmah hi. Tuabanah Zolai Zopau laigualhzia a kipan, Computer, Editing cite hihtheih kimding kisam banah Entertainment namkhat zong ahihmanin Artist lamzong a hiciang khat i theihding kisam hi. News kizaihna lamah bel buaina om kei. Tanute zong siam, Professional thei mahmah ta uh hi. Pasian thupha tawh Tanute nisim nekzonna, Sumzon paaizonna leh Sangkahna ah, Maban limci nei vive,  A tamzaw, Sunsung  Fulltime nasem leh Nitaklam  Fulltime sangkah a thuah pian vive uh ahihmanin Hun hawmthawh thei mahmah kawmkalah ahun uh ong khen tantan Tanute hanga  tu a ciang a ki lawhcing a hihi.

GZC Q4. Zomi sung mang ka (movie), ahi zongin minam dangte lak ah va kihel pha ding leh mangla vasak pihthei, va tumpih thei ding actor/artist/musician ih neih na angtang hiam?

SL A4. Angtang peuhmah ingh. Hipen a maubek a kilamsang, A khangto hilo in i Zomi bup, Ong tawisanna uh hi ci-in mu ingh. Gtn. Minam leh gam khangto Korea tebang A Movie leh a la te pan un i theihkhak a hihi. Adiak in US gamsung enleng, Director & Film Maker a siam mahmah, Mungboih te, Holywood ciang a tungzo leh a sawtlo a a ma bawlsa Movie ong suakkhia ding Gin Mung te a kipan Kineihsiam Khaiboih cihte a manban ding uh limci sa mahmah ingh. Ei a mipi lampan thapiak isiam dingbek kisam sa ingh. Tuamahbangin Zomi khangthak Artist – Musicians te zong tha ipiaksiamding a kuamapeuh ong hanthawn nuam ingh.

GZC Q5. Mailam hun ah na tup leh ngim in bangteng nei cih nong gentheidiam?

SL A5. Mailam ading geelna leh Ngimna tampi ommah ei. Tuate sungah khat a hi, Zomite tenna gam tuamtuam, Khua tuamtuam ah ZNTV Palai koihzo leh a hunlap a, Thupiang tuamtuamte genkhiatzawh semsem nading ngimna lianpi in nei hang. Gam tuamtuam pan Media lam a uuk, Ong ki piakhiazo ding i om leh ong contact un. Lungdam takin ong kimuak ding hi.

GZC Q6. Tulaitak Zomi dinmun na muhzia tawm leh na gennop khatpeuh hong luikhia dingin hong thuum ungh.

SL A6. Tulaitak Zomite idinmun bel A lungkhamhuai mahmah dinmun ah om ki sa ingh. Unau khat, Innkuan khat, Pata khat, Nupa khat, Beh khat phung khat, Khuapih tuipih khat, Lawm leh gual khat nangawn Minam vai  muhna leh sandan kibanglo  dinmunah ki om in, Tua mahmah poi sa penpen ingh. A tom in ka gennop bel, SAC Galkap te pen Kawlgambup Mipite gal hi a, Gambup a om Mipite tawh tan kikima i dokhopding hi-in, Ei Doding bek a tuat a, Ei liangko bek a koihding nam hilo hi. Zomite ading a nai om pen, A tawntunga Zomite ong bawlsia i gal lianpen  CNF/A te ahihmanin Zomibup in hih i gal lianpen te Zogam pan i hawlkhiatzawh nadingin Leitungbuppi a om Zomi khempeuh leh Zomi Thautawi Pawl tuamtuamte kithutuak a, Ma ipankhop hun mahmah ta hi cih hiteng onggen nuam ingh. Ibiak Pasian i nZomi khempeuh Ki thutuahna leh Ki pumkhatna thupha ongguanciat tahen! Lungdam ingh.

 

ZNTV Founder & Director In Zomi ading Kihelna leh Mapanna Tangthu Pawlkhat:

  1. 2008, 2009 – EC Member @ Zomi Innkuan Delhi, India
  2. 2011, 2012 – President @ Zomi Innkuan Buffalo, New York (Term 2)
  3. 2013-2015 – EC Member & Secretary of Genvai @ Zomi Innkuan USA (ZIUSA)
  4. 2014 – 2018 – Chairman @ Zomi Innkuan Oklahoma (ZIOK) (Term 2)
  5. 2015-2017 – EC Member, Treasurer & Secretary of Genvai @ Zomi Innkuan USA (ZIUSA)
  6. 2017-2018 – Board member & Executive Director @ Zomi Innkuan USA (ZIUSA), ZIUSA Kipawlna ah Executive Director asem masapen zong ahi hi.

Matutnate/Results

(A). ZIOK ah Chairman asep sungin state ah incorporation Certificate leh  Federal ah 501c(3) Status ngahpih hi.

(B). Zomi Innkuan USA kipawlna in ZIUSA Genvai leh Zomi Innpi aneihzawh nadingin a mapangpi in mapang in lawhcing ahihmanin Lungdam leh Angtang mahmah hi.

(C) US Gam Zomi te khuapi, Tulsa khuapi a om a ma nasepna leh Zomi mimal 600 valte nasepna  Aaon Company ah Zolai leh Zopau a kizat theih nadingin A mapangpi, Makai sem in Phu in Lawhcing hi.

  1. November 30, 2018 ni akipan ZNTV News Taangkona kipanin tuniciang kitatsatlo-in TanutengLungkituakin hanciamna leh Pasian hehpihna tawh kizomtosuak hi.
  2. ZNTV mintawh News genna banah Kawlgam/ Zogam sungah A hunzui leh a kisapna zuinin, Thulu tuamtuam tawh sum kaihkhopnaneizel uh a, US Dollar –  $  250,000.00, ( Quarter Millions val) Kaikhawm in huhna sum hawmkhiazo uh hi.
  3. ZIUSA Kipawlna Innteekna tawh a kibawl 2022 kum, Zomi Khawmpi 2022, Tulsa khuapi sunga om, Mabee Center ah a kibawl na ah ZIUSA Kipawlna in a piak Zomi Person of  The Year 2021 Pahtawina ngah hi.

Facebook page: https://www.facebook.com/ZomiNationalTVOfficial

Youtube Channel: Zomi National TV News:

Subscribe :https://bit.ly/3qLDyvf

Leave a Reply 2

Your email address will not be published.


Dong Khan Muan

Dong Khan Muan

Minam makai i cih pen a haksa mah mah khat hi a,minam makai te lawh tak pen, mite gensiat,mite aw sia paihkhum na,neih leh lam suplawhna leh Nupa kal tanpha a ki siat theih na a hi cih pen i minam a dinga ka theih khom khom a ka na sep sate pan ka tuak thu khiat khat hi hi.Hih a tunga ka gen teng pen na tungah hong tung dingin ka ging ta hi.I minam adingin minsiat puamsiat khawk sa lo a,na thuak zawh man in i Minam leh a diakin i Zogam galkapten nang tung pan phatuamna tampi ngah lawh hi cih pen kei mimal kong muh na hi.Zomite hong sikcip ut mitampite om mah leh nang ma panlakna leh thuak zawhna hang mah mah na toh hong ki sikcip zolo khat suak hi cih pen ken kong muhna khat hi. I Minam uh tu dinmun i tung theih na pen minsiat,puamsiat,banah neih leh lam tampi na sup ngam na hanga tu dinmun a tung zo hi hangcih pen ken kongmuh dan hi.I minam adinga nasup na bai nate Pasian in azah tampi in hong thuk kik ta hen.

Dong Khan Muan

Dong Khan Muan

Tu laitak Zomite,i dinmun uh kei mimal muhna ah I minam makai khen khat ten a mau mimal angsung ding khualna bek toh Zomi sung hong tawk buai uh hi ci ing.
gentehnan.Kawlgam ah MP hih ut man in,minam it ki neih in Zomite ki pawlna om sate phungvuh sawm lo in min tuam tuam khong hong phuan khia in, Zomi mipil misiam khenkhat toh ki gullukin Zomi makai khenkhat leh Zomite thanem nangin ki pawlna tuam tuam te gensia in do bawl den uh hi.Hi ci banga Zomi leh Zomite ki pawlna tuam tuam hong lang do den re en en leng CBA te tog ki gulluk te na hi zel uh hi.Tua a hih man minam dangte khut zat ahih lam Zomi ten i tel uh ngai sa ing.
Manipur contact leu leu ah i Tribes tuam tuam te uh phungvuh in,tua i tribes tuam tuam te pan ki deidanna i maikaiten khaici hong tuh uh hi.
Hih tribes tuam tuam makaiten kua hiam te MLA leh MDC a lut theih nang lampi gel in,sum leh paai toh ki zuakin a gukin suppoet bawl zel uh hi.
Minam kikal haksatna om leh Zomi mah paulap in zang zel uh a,i Zomi makaite vaihawmna lang do zawh nang hanciam mah mah uh hi.
MLA leh MDC lametna bek toh Zomite i ki pumkhat nang lampi hong dal dingin ki pawlna min tuam tuam hong phut phia uh hi.Minam sungah buaina om leh Zomi ci zel tua lo ah Zomi maikaite lang bawl den in mipi khenkhat khem den uh hi.
Tuaciang Kawlgam lam en kik leu leu leng.Ei Zomite tenna Chin State sungah milip tamna pen Tedim District hi a,Milip i tam hang Zomite milip tampen i hih lam i sanggam Chin (CNA ) lam ten na mu kilkel a hih man un hih te i phelkhap kei leh nidang ciang a mau khut sungah ki lut dinghi cih na mukhol a hih man un,i mipil i misiam khenkhatte hong pawl bawl uh a,ei sungah under current politics Devide & Rule policy hong zang uhhi.
En hih ei sungah Devided and Rule policy hong zat uh mu ban lo in,kam dim dim in amau thang ann tah in i om uh a,i Zomi makaite leh Zomite ki pawlna tuam tuam te ei leh ei hong ki langdo sak uh hi.
Hakha,Falam,Thantlang khong en leng bangzah ta in khangto uh hiam? Inn leh lo,electrict meivak tanpha in ki lamdang hi hang cih ki tel mah mah hi.Bang tuni tan a nung uh zui hai hai lai i hi uh hiam?
I Zomi mipil khen khat te i lawm te khut zat a om thankhik lungsim a pua,i makai khenkhat te hanga Zomite phel nih ki suah hi hang cih kei mimal muh na hi.
MP lunggulh man a Chin te toh a ki gullup i makai khen khat ten a lungsim uh hong ki khelciang,Chin State sungah Zomite ki thahat pen dinga,Zomite vaihawmna nuai ah i nung uh hong zui ding uh hi.
Mizo ten Pu.Tunno hong koih khiat sakna hangun ei sa tan ding atang uh hi cih pen kei mimal muh dan hi.Tua mah bangin Manipur hi in ei Kawlgam lam hi ta leh Zomite mailam hong khak thankhik banga gial laih makai mi 2 leh 3 te hang hi.Zomite i ki pumkhat loh na uh cih pen ka muh dan hi
Manipur ah MLA ut mi 2 leh 3 te hanga tutan a ki tung hi.Kawlgam lamah zong Chin te (CNA) te khutzat MP ut mi 2,leh 3 te hang bek mah hi.
Zokhandala minam dangte toh ki gullup ten a khol san nang un i thautawi ten dam in vai hong hawm hun uh om leh hoih sa ing.


PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,