Zomi lasiam “Vai”

Min pi: Vai Suan Lian

Kham Khua: Tonzang

Suahni: Oct 8th, 1986

Pilna: BSc ( Geology)

Tulaitak omna: Tulsa. OK . USA

Pianna Tuun le Zua: – Sm Sian Lun Niang ( Nu ) – Rev. Suan Khen Mung ( CMBC) ( Pa )

Pianpih Laizom: – Ka Nau numei: Lia Go San Lun – Ka Nau Pasal: Pa Pau Cin Khup(GMI) – Azi Nu Man Zen Niiang(GMI)

Ukna: La phuah , La Sak

LST Mun: 1Peter5:6u

GZC Q1. Musicsung na kidiah zawh asawt ta na. Nong genthei ding hiam?

VAI: Neu lai bel Biakinn ah Choir ding zel, Tan 9 pawl pan bel solo la sak,la phuah lam uk tatak pan.

GZC Q2. Zomi sung kawlla, mangla leh minam dangte i la vasak pihthei le va tumpih theiding ih neih na angtang hiam?

VAI: Angtang pih mah ing.

GZC Q3. La/Music/Note nang i idea ngiat tawh nagelh gei hiam, Na lasak/laphuah/ lakpan hoih nasak pen in bangla?

VAI: Inn ( Ka Nu Inn)

GZC Q4. Zomi te koici kalsuan leng mailam ah music lam ki khangto theiding?

VAI: Khang toh na ding bel hih hi cih gen thei lian keng, Kei muhna ah, Music bel a ciang tan omlo ei ii phuak zawh, bawl zawh na tantan in a tang zai mahmah khat in mu ing, tua aihciang a La ih phuah ih bawl ciang ei leh ei zong kiciang tan lo in ih feeling dandan in bawl khiat zawh ding hoih sa ing, gentehna hi dan music style om ngei lo cih sang, a om nai lo music style, lamal a ki pan music siam te tawh bawl khawm in hih khia zo leng a ki khang to tam ci in mu ing.

GZC Q5. Music tawh a kisailo na gennop khatpeuh hong luikhia dingin hong thuum ungh.

VAI: Lungdam ing, Kei bang album khat zong bawl zo nailo, la zong ka khum dawng nga val pha nai lo ding. Inn la lian bek mah tawh hong ki thei hi in, tuni ciang dong tha hong pia pia lai, a kua ma peuh tung ah lungdam mahmah ing cih hong gen nuam ing.

GZC :- Koh lungdam zawkan ungh e, kahun geel uh hong picinh nahih manin, mailam ah na kalsuan na, nasep, nabawl khatpeuh ah Zomi te a laamsang zo semsem dingin hong lamzangh toto laita in. Na Zomi pihte in hong angtang lua ungh maw.

 

SOURCE: Global Zomi Celebrity pan Facebook Page

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,