Fashion Designer Monica Khawm

Minpi le beh : Monica Vung Khawm Niang

Kham khua : Saalzaang, Tonzaang Township.

Tulian omna : Kawlpi ( Kalay Myo )

Suahni : 24th Feb 1998

Lai Pilna : B.A (Eng) tawh sang man khin maw.

Pianna Tuun leh Zua min : – Cecilia Vung Nuam Cing ( Nu ) – Peter Thang Hau Mang ( Pa )

Sanggam Laizom te min : – Unau Sang gam 5 pha ung kei pen a li na hing a min te uh bel hong gen kim nawn kei ning maw.

Ukna (Hobbies): Reading, Gardening leh Watching movies.

LST mun : Late 28:7 Topa, ka hatna le ka lum hi a, amah ka muang hi. Tua ahih manin kei hong kihuh a, lungdamin ka diang a, ka lasakna tawh ama tungah lungdamna ka ko hi.

GZC Q1. Hong dongpah saisai nung, Designer lam na kidiah zawh a sawt ta na. Bang in designer hong uk sak hiam?

MK- A masa pen in kei pen fashion designer ka hih hang ko ZoZam team limtak a run zawh na ding in puan ka khui kei hi. Puan khui zong ka sin ngai kei hi. A hi hang kei pen kaneu pan puan khui tawh ong vaak ka nu leh ka pa khut pan khang khía ka hih man in puan khui dan, design suaih dan, fabric lam, color concept lam ka uk ma ma hi. Pasian ong piak thupha tawh bang dan design tawh bang dan color ki lawm ding. Bang dan fabric zang leng hoih pen ding cih ka telsiam a, ka neu pan nau milim puan te ka nu te ka pa te kiang dong aa khui in ka zuak ngại hi🥰🥰. Ong ki theih pan na pen tu aa ka page ZoZam pen ka run ciang ong ki thei hin ka page pen October, 2016 pan ka sang kah kawm a ka bawl hi.

GZC Q2. Zomi pawi tuamtuam te ah Zolia, Zotaang kidemna te ah nangmah design sa puan te a kizang ngei hiam? Midang, namdang ta ding na bawl sak gei hiam?

MK- Zomi pawi tuam tuam te ah zolia te aa ding a hi zong in, mipi te pawi a silh ding a hi zong in, lam na ah group a ding a hi zong in ong ki vai khak zel a pawi khawng ciang ka hih sak zel hi. Zo puan bek hi lo in kawl gam ah om ka hi manin kawl Acheik te, Batik cih dan te khawng zong ka bawl zel aa mo nu te, mo liah te, pawi sim ding te a ding in zong kawl puan tuam tuam zong ka bawl sak zel hi.

GZC Q3. Kawlgam puan Company te a ding design na bawl sak gei hiam ? Fashion Designer khat nahih na ah haksatna na phu kha gei hiam?

MK- Kawl gam puan company te a ding design bawl sak ngại nai kei ing. Mailan hun ciang sin to to, phụ to to ding in ka ki zop zawh nang hạnciam ciam ing. Fashion designer khat i hih leh fashion industry khat business khat i run leh tulai tak kawl gam ah a tamzaw in a tuak haksatna a masa pen leh a thu pi pen copyright hi. Tua thu kei thuak na tung tawn pan ong gen nuam pen ing. En design khat , collection khat pen i team tawh ki kum ngek ngek in kilung tuak a i bawl khiat ding pen a sum zong, a hun zong, i lungsim i tha tang zong tampi pi a ki pia khía a hi a, tua nung ah story te zong a omlai hi. Tua pen ong ki dawn vat sak a ong ki ngen lo a ong ki zat sak ciang ong kineu muh tawh ki bang ka sa a ka thuak lah ma ma hi. Tua copyright vai tawh zong kei lam pan limtak ka let zawh nang in a hanciam ciam lai hing.

GZC Q4. Zomi te koici kalsuan leng mailam ah thu leh la khatpeuh a kipum khat in ki khangto theiding?

MK- Zomi te pen a tamzaw ei leh ei a ki gen sia ih tam mahmah lai hi. Mi i et sang ei leh ei ki en masa leng, I khantoh nang lunggulh in nei zaw leng, Online ah zong a diak diak tulai khangnó pawl khat TikTok te en a i lam lam sang mipil misiam te follow bawl a inspiring hih thei leng, I om na tek ah mi dan thei siam a ki lawm a ki tuak a I gam tat, I kal suan theih nang hamciam leng, mi lampi phụk sa khat a baih sa a tawn lo ding in ei leh ei ii idea tawh phụ tang tang ding in creativity a hoih sem sem nang han ciam leng Gual zo a ki khang to ding hi cin ka um hi.

GZC Q5. Fashion Design tawh a kisailo na gennop khatpeuh hong luikhia dingin hong thuum ungh.

MK- Fashion design tawh a kisai lo gen nop pen leitung ah a thu pi pen pilna leh a sia, a pha telsiam na hi. A diak diak in Khangno te ei uk na tawh kizui in pilna te zong a, sin a, siam ciat nín la i minam a khantoh nang in hạnciam ciat ni. Tu aa teng kei tel zah tawh kong gen khiat zo zah hin cei leh maw. Hi dan a thu ong dong a thu phulaak thei ding a ong vai hăwm sak GZC page tung ah zong lung dam mah mah ing. I vẹk pi in i bịak Topa pasian in thupha ong pia kim hẹn la mipi a dg, lei tung a ding mi manpha te ong suak sak ta hẹn cin thu ong nget sak ing. Lung dam.

GZC Tanute: Manlah, buai pipi mahtawh na hun manpha hong khenkhia teta nahih manin nang sangsang in koh lungdam zaw ung. Mailam ah nasinna, nasep, na kalsuanna ding te ah hong lamzang toto lai in maw.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,