Fashion Designer Doe Dongh

Minpi le beh- Sian Khan Dongh / Phiamphu (Min neu Doe Dongh)

Kham khua: Kapteel, Chin State, Myanmar

Tulian omna: Yangon, Myanmar

Suahni: 25, Jan, 1985

Lai Pilna: Bachelor of Business Administration

Pianna Tuun leh Zua min: – Cing Man Niang (Nu) – Paam Za Nang (Pa)

Sanggam Laizom te min: -Awi Lian Vung -Zam Deih Piang -Pau Khan Mang -Do Zam Cin

Ukna (Hobbies): Travel, Video edit Leh MV Director

LST Mun : Jeremiah 33:3

GZC Q1. Hong dongpah saisai nung, Designer lam na kidiah zawh asawt ta na. Bang in designer hong uk sak hiam?

Doe Dongh- Designer lam ah ka ki diah zawh tu’n kum 9 bang cing zo ta. Ka neu lai in ka nu in puan khui tawh hong pan tah to a hih man in, Ka nu’ hong gamh piak hi ci-in na sang ing.

GZC Q2. Zomi pawi tuamtuam te ah Zolia, Zotaang kidemna te ah nangmah design sa puan te a kizang ngei hiam? Midang, namdang ta ding na bawl sak gei hiam?

Doe Dongh- Zomi te’ pawi lian pi ih neih a hi KHUADOPAWI, SIALSAWM, TANGHMAI PAWI LEH ZOMINAMNI cih te’ ah silh ding hong ki vai khak leh tha hong ki pia tek bek tham lo in, Zolia, Zotaang ki dem na a hi zong in, MC sem te’ a hih zong in, Pan mun ma kai te ding a hih zong in, Musician leh singer te’ in zong hong silh leh tha hong pia uh hi.

GZC Q3. Puan Company te a ding design na bawl sak gei hiam? Fashion Designer khat nahih na ah tuciang ciang haksatna na tuak gei hiam?

Doe Dongh- ZOMI ki pawlna pawl khat a ding design bawl sak ngei ing. Fashion designer khat ka hih na ah haksatna ka tuak pawl khat om mah hi. Puan hong ki order in sum hong ki pia lo leh puan hong ki la lo cih te’ ah haksa ka sak mah mah hi.

GZC Q4. Zomi te koici kalsuan leng mailam ah thu leh la khatpeuh a kipum khat in ki khangto theiding?

Doe Dongh- Zomi te’ khat leh khat ki pan pih leh tha ki pia ciat leng, kipum khat in ih khan toh ding lam en ing.

GZC Q5. Fashion Design tawh a kisailo na gennop khatpeuh hong luikhia dingin hong thuum ungh.

Doe Dongh- Zomi te’ ih khangtoh theih na ding ka lunggulh hong gen ning. Ih movie neih te’ sung ah ki neih siam te’ “Academy award” cih dan pia zo leng hoih sa ing. (a ki pia khin zong om, zom to zo lai leng lunggulh lai ing) Bang hang hiam cih leh pahtawi na ih piak ciang in khangno te’n mai lam ah movie tam pi pi ki zaih toto zawh nang han ciam na leh lunggulhna hong nei ding un lamen ing. Tua ban ah Musician lam zong “Award” pia zo leng ut lai ing. Gentehna in- Khaudopawi or ZOMINAMNi cih te’ ah “Singer Award” leh “Music Award” cih dan in pia leng khangthak tampi in phat tuam na ih ngah ding in lamen ing. (a ki pia sa zong om, zom to to lai leng lunggulh ing) Lungdam GZC Tangbang dam sawt hen !!!!

GZC Tanute: Manlah, buai pipi mahtawh na hun manpha hong khenkhia teta nahih manin nang sangsang in koh lungdam zaw ung. Mailam ah nasinna, nasep, na kalsuanna ding te ah hong lamzang toto lai in maw.


Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,