Rev Huat Cin Thang (D.Min)

Anlun khua Pu Vai Hen Kham (Mantuang) leh Nu Ciin Za Nian te sung panin 25.6.1946 kumin Tonzang Myone Anlun khua ah suak hi. 1970 kumin Nu Nian Za Man tawh kiteeng a, Topa thupha tanu 3 leh tapa 5 nei uh hi.

 

Sangkahna:-High School Final SHS Tedim 1964-1965, -B.Th, Gideon Myanmar Bible College,- M.Min, Gideon Myanmar Bible College Kalemyo,-D.Min, Emmanuel Theological Seminary, Yangon.

Nasepna:-PAT, 1967- 1986 dong sem a, 1986 kumin pension laa hi.-Founder & President, Gideon Myanmar Bible College 1995-tudong sem hi.

Tate:(1) Lia Nian Hau Niang B.A.B.S, M.Div (USA),(2) Man Lam Nuam Matirc (Mogoke), (3) Lia Man Khawm Lun 8th Standard, (4) Tg Kham Lian Tuang B.A (Hist), B.Th, M.Comp (UK), (5) Tg Cin Sian Khai B.Sc (USA), (6) Tg Hau Lian Dal 7th Standard (Army), (7) Tg Kham Sian Dong B.Eco, B.Th, LCCI level III (UK), (8) Tg Pum Ngin Tual 9th Standard, B.Th final Year.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,