Rev. Kenneth Kham Go Mang D.Min

Pa Seel Cin Khup leh Nu Niang Za Nian (Ni lun) te nupa sung pan a upa pen ahi hi. Suah pih laigui zom te Pa Sel Khan Lian,
Nu Ciin Lian Mang, Pa Hang Khan Khai, Tg Kham Lam Lun leh Nu Don Lian Niang te ahi hi. 12.7.1949 kumin Tedim gam khuadai khua ah suak hi. 1962 kumin SPS Bumzang panin Tan IV zo hi.

1965 kumin SMS Gamngai panin Tan VII zo in, Tedim gambup ah 1st ngah hi. 1969 kum Rangoon Aung San Turijah Hla Taung High School pan Matric ong hi. 1973 kum RASU pan B.Sc (Physic) degree ngah hi. 1973-79 sung Rangoon khua sungah Home Tuition pia hi. 1979 ciangin BSI Central zumpi ah Police Office sem hi. 1981 in Zeisu Gumpa leh honpa in sangin, a police office pen nopsa nawnlo hi. 1981-83 sung MIT panin B.R.E degree ngah hi. 1985 kumin kumpi nasep tawpin, Singapore Tungling Bible College Asian Training Center ah B.A.M.E degree ngah hi. 1988 kum ciangin Rhema Bible College phuan leuleu hi.

1989 kum Singapore ah sangsia Sister Pang Von Fan tawh kiteeng hi. 1997 kumin USA, Oral Robert University ah Doctor Ministry zo hi. Nu Pang Von Fan tawh Pasian in tanu mel hoih 2 pia hi. Rev. Dr. Kham Go Mang in Gamngai SMS pan Doctorate la masa pen hi. Zomi kampau te lakah gamdang kong hong masa pen zong ahi hi. Ama hangin Zo kampau te sungah gamdang laisiangtho sangkah ding puak hi. Zomi kampau atam pen in 200 val bang gamdang tun zo hi. Cingh mahmah in, mi ngek ngaih deihsak mahmah hi.

*Ama hangin Rev Kam Lian Khup, David Thang Suan Pau, Thang Lian Kap, Rev Kham Suan Mung te gamdang ah sangkah nasem in om hi. *Dr. Mang Do Thang, Dr. Khup Lian Mang, Rev. Thang Khen Mang, Rev. Go Za Suan, Rev. Khup Lian Pau te ii tuinak pen Kenneth khutma vive ahi hi. (Suangsang Magazine)

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,