Guitar Tumsiam Sia Sk Gohau (Lengtong)

Min pi : SK Go Suan Hau

Khua lui : Sakollam, Tedim.

Suahni : 7/12/ 1965

Pilna : Tan 10

Pianna Tuun leh Zua min : -Goih Za Vung ( Nu ) -Sian Khaw Pau ( Nu )

Sanggam Laizom te min : – Pa Cin Lian Thang (late) – Pa Lian Khan Mung (late) – Late Pa Pau Suan Mang ( Lengtong bassist, khangthak te theih dingin Theinkhai te pa hi.). – Nu Dim Lun Niang – Zam Khan Tuang (Late) – Pa Pau Za Thawn (Lengtong drummer) – Sk Go Suan Hau ( self ) – Cing Hau Lian – Pa Thang Sian Kham. (Late) Topa thupha tawh ko unau 9 pha ung in tua lakpan alian lampan simsuk in a sagih na hi ing.

Ukna (Hobbies) : Music, Mixing le Editing

LST Mun : James laikhak 1:5.

GZC Q1. Laphuah/Music lam na kidiah zawh asawt ta na. Nong genthei ding hiam?

GSHau :-Music pen kaneu a pat kum 12 kaphak a kipan hi ing.band a kong tum pen 1982 Pan hi.tu ni dong mah Topa hoih na hang in recording ah tum in khuasa to ing..music bawl nuam ih om leh ka fb skGohau ah hong contact le uh teh.

GZC Q2. Zomi sung nang mah bangin meitei la, kawlla, mangla leh minam dangte i la tumsak thei le va sakpih theiding ih neih na angtang hiam?

GSHau :- Angtang pih tham ing. Ei la lian ih market neu lua ahih man in,hithei leh kawl la bek tham lo mikang /mivom la hanciam huai sa ing.khangthak ten hong hanciam mah”leh deih sak ing.

GZC Q3. La/Music/Note nang i idea ngiat tawh nagelh gei hiam, Na musictum/laphuah/ lakpan hoih nasak pen in bangla?

GSHau :-Tuni ciang dong khui tul a sim, Topa hoih na hang in tum ta ing in, tua te khem peuh kei idea vive hizaw in ,tua te lak pan mideih deuh Leng tong Pauno la ,kap no in asak kik (tho si tho vai) pen eimi ten thei pen hi leh kilawm .kei ngaih sut na ah ka tel zaw ding om tuan kei.

GZC Q4. Zomi te koici kalsuan leng mailam ah music lam ki pumkhat in ki khangto theiding?

GSHau :-Music lam khantoh na ding pen kei muh na pan, ih tate /ihnau te music uk a talent nei hi cih ih theih leh thapia in .music

sang (school ) mah ah kah sak in, hoih tak in nuleh pa in tha pia leng.tua ciang khang noten zong kuh kal tak in han ciam dingkisam sa ing.ih om “na mun leh gam mi te lak ah,ih thuk lut zawh nading han ciam huai mah”hi..mi vom mikang te lak zong lut theih mah” ding in mu ing.Topa muang in khang thak ten hong han ciam un.mipi lam pan zong ki tha piak siam ding kisam mah ” hi.

GZC Q5. Music tawh a kisailo na gennop khatpeuh hong luikhia dingin hong thuum ungh.

GSHau :-Tuadan ding gen ding dang thei tuan keng in. kigen siatna, kilang bawl na, angsung khualna te tawpsan in ,nidang lai ih pu. ihpa te hun te geel kik /phawk kik ngaih sun kik in, khat leh khat ki itna ,ki deihsak na (Phualva ) itna tawh ,khut ki len in kal suan thei leng cih lunggulh na lian pi hong lui khia ing, Lungdam.

GZC :- Koh nakpitak in lungdam zawkan ungh, ka geelna bang un senpi theiding hileh pen online pan video tawh view cih ka gelna uh hiven aihhang omna, ihgam leh mual, hunzat ngeina kibang lo ahih manin, tham loin a kohpawl mahmah zong nasem a buai vive a ki hihna tawh hong ki video zolo hong suak hi, Kahun gelna uh hong picinh nahih manin Lungdam hong ko phapha ung, mailam ah na kalsuan na, nasep, nabawl khatpeuh ah Zomi te a laamsang zo semsem dingin hong lamzangh toto laita in. Zomi pihte in hong angtang lua ungh ei maw.

 

 

SOURCE: Global Zomi Celebrity pan Facebook Page

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,