Lam Za Mung

Pa Lam Za Mung pen Pu Kham Za En leh Pi Gin Niangte sung pan 5.6.1946 in Laitui khua ah suak hi. Tedim Basic Education High School pan in kum 1967 in tan (10) hong ong hi. B.E Civil, R.I.T hong zom suak a, 1974 kumin gualzawhna hong ngah hi. 1977- 1980 kum sung teng, Ministry of Industry 2 –Yeni Paper Mill Project- 2 ah Assistant Manager hong sem aa, 1981-1985 sung teng Monywa Copper Project-1 ah ong sem hi.

1986-1990 kum sung teng Mogok Hydro Electric Power Project ah hong sem kik a, 1991 pan 2000 dong, Pakkoku Based Construction Projects, Ministry of Industry -2 ah Executive Engineer sem hi. Sagaing Institute of Education ah Ministry of Industry -2 ah Assistant Director zong sem aa, 2000 pan 2006 dong Construction Projects& Pakkoku Hospital Extension Project ah zong na makai hi. Nu Zam Khan Niang tawh tanu tapa (5) nei uh aa: En Van Thang, Khai Kam Sing, Kam Za Hong, Niang Luai Mang leh Ning Dot Nuam te tawh Mandalay ah teeng uh hi.

Tate:(1) Tg En Van Thang B.A (Eng) Computer Programmer, Naypyitaw.(2) Tg Khai Kam Siing B.A (Eng) Missionary, Yangon.(3) Tg Kam Za Hong B.A (Eng) Computer, Naypyitaw.(4) Lia Niang Luai Mang, (5) Lia Niing Dot Nuam B.E(Electrical)MinistryofIndustryAssistantManager,Naypyitaw.

Sanggamte:(1)DrSianZa Kam + (1.Ning Za Gin (Naulak) & 2.Ling Awi Yah (Mindat), (2) Pa Lam Za Mung + Zam Khan Niang (Gualnam), (3) Pa Thang Za Khual + Nian Ngaih Lun (Tombing),(4) Nu Kim Ngiah Vung + Ngul Tun (Gualnam), (5) Nu Niang Khen Cing + Thawng Khan Dal (Malneu),(6) Nu Ngul Lam Ciang + Ngul Khaw Zam (Hatlang),(7) Nu Nian Khan Man + Langh Khan Thang (Munsuan), (8) Nu Hau Sian Kim + Lam Khan Kap (Hatlang),(9) Nu Zen San Cing te ahi uh hi.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,