Suan Za Kam Engineer E.E

U Lam khua Thang leh Daw Huai Nem te sung pan 11.11.1934 kumin Laibung khua ah suak hi. Pa Suan Za Kam pen Thuklai SMS pan tan sawm hong on ciangin Insein ah AGTI Civil hong kah a, 1956 kum March kha in gualzawhna hong ngah hi. 29.8.1956 kumin Kawlpi pan (JE), 1957 kumin SAE ah hong zaa kah in Mawlaik khua, Sawkhua, Mindat khua, Minbuu khua, Hakha leh Thantlang khua te ah (AE) zaa tawh nasem in hong om to hi.

1992 kum ciangin Tedim khua, Hakha khua, Mindat leh Kalay (EE) zaa tawh hong khang to aa, 1994 kum November in pension hong laa hi. A nasep hun sung 1978 kumin Tedim khua kim Gam makai (council win) in hitaleh kum 1979-1982 kikal teng Tedim khua kim Pituh Council ah tavuan kipia hi. Golf kimawl siam mahmah in kimawlna a om sim in 1st ahih kei leh 2nd ngah den hi.

Sanggamte:(1) Zen Za Cing + Zam Nang (Naulak),(2) Suan Za Kam + Zen Khan Lun (Kawlte), (3) Ciin Za Huai + Thuam Cin Thang (Gualnam),(4) Zam Khen Pau + Pum Luan Cing (Hatlang),(5) Nang Khan Dim + Eng Za Gin (Samte), (6) Hau Khaw Gin + Uap Khawl (Naulak)

Tanu tapate:Nu Nem Deih Cin (Kawlte), Thawng Lam Cin, Cing Man Niang, Dim Nem Cing, Thawng Khat Tuang, Pau Suan, Ngin Mang, Biak Lian Dim te ahi hi.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,