Pa Ben Za Min (a) U Min Min

Khampat No(3) khua mi Pu Thang Kho Sei leh Pi Ngai Kho Hling te sung pan 2.8.1972 kumin Khampat Myo ah suak hi. Basic Education Primary School Khampat No(3) ah tan lang pan tan giat dong kah hi. BEHS Tamu Myo ah tan sawm dong kah a, innkuan nuntakna haksat luat na hangin sangkah zo nawnlo in sum zon ding hong kipan hi.

Pianna Pa Thang Kho Sei piangthak masa pawl hi a, thaman la lo in lungdam na thu gen in vak kawikawi hi. Pianna Nu Ngai Kho Hling moh kan leh moh zuak tawh nungta uh hi.Ben Za Min hong gol ciangin nulehpa thupha piak na bangin sum zon hong kipan a, gam sung apiang singkung lopa teleh ganhing pan a piang savun, saki, saha te india gam pan kaikhawm in china gam dong puak hi.

Pasian in thupha pia a, thuman citak in piangthak ahih manin damdam in hong hau toto hi. Piakkhiatna zong hat mahmah a, meigong tagah te, mizawng daipam te leh sangkah zolo te huh kawikawi hi. Biakinn lamsak in,(Gospel) zin tun na ding lamsak kawikawi hi. 2.5.1992 kumin Kammahzi khua Nu Hoih Za Lam tawh kiteeng a, Pasian in tapa 3 leh tanu 2 pia hi. Tg Sei Tin Thawng B.Sc (Chemistry), Tg Sei Do Sang 2nd Years (Engineering), Lia Hling Hlei Nem B.A (Myanmar)2nd Years, Lia Hling Neih Hoih grade X, Tg Sei Ki Thang grade VI te ahi hi.

Sanggamte:(1) Nu Tin Nei Kim Sunday School Teacher (2) Pastor, Tawng Cin Kap (BRE) Demapur Bible College, India (3) Pastor, Uap Za Hling (B.Th) Bethel Bible College, Tedim. Tu laitak in Pasian lamlahna om bangin sum lei sum zuak na panin kihei leuleu a, gam leh lei ading deihsakna tawh (Chin Shwe May Co. Ltd) hong phuanin Director tavuan la hi.  Adang tampi lak pan Grace AG Church 84’x30’15’ biakinn pi khat lamin Pawlpi mite leh Topa Pasian tungah lungdam tak in piakhia hi. Tel: 09402623245, 09257744559, 096478283.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,