Pu Pau Suan

Pu Dong Thang leh Pi Vum Vungte ta hi a, 1875 kumin Khuasak ah suak hi. 1904 kum in Kayin Sia, Sya Shweyan tungtawh in Topa Jesuh gumpa in sangin 11.3.1905 kumin a zipi Kham Ciang tawh Rev.Dr. E.H.East in ak- awm tui cingah tuiphum hi. Rev. Thuam Hangte nupa tawh mihing 4 te Khamtung gambup ah Tapidaw suak masa bel in ki ciamteh hi. Saya Shweyan, Saya Thuam Hang tawh ahih theih zah in lungdamna thu na gen uh hi. 1923 kum pan in Sia nasepna pan tawl ngah hi. Sia Pau Suante 1.10.1900 kumin Pi Kham Ciang tawh ki teeng a, tapa 4 leh tanu 1 nei hi. A zi in a nusiat khit ciangin Pi Son Khaw Dim tawh kiteng kik a, tapa Vum Za Lian nei kik hi. 3.5.1951 ni in Topa tawh mang khawm hi.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,