Pu Thuam Hang

Pu Hang Suang leh Pi Hau Cingte tapa hi ,a 1866 kumin Khuasak khua ah suak hi. 1904 kumin Kayin Sia Sya Shweyan tung tawnin Topa Jesuh gumpa in sang a, 11.3.1905 ni in a zipi Dim Kho Cing tawh Rev Dr. E.H. East in Ak-awm tui cing ah tui phum hi. Kham tung gam bupah Tapidaw suak masa pen in kiciam teh hi. Saya Thuam Hang tapidaw hong suah ciangin Theizang khua ah mission in pai sak a, Theizang te in Tedim vuan dok pa tungah khia ahihmanin Khuasak ah ciah kik hi. Tua panin vakkawn sia evangelist ke seem sak hi. Pi Dim Kho Cing tawh kiteeng a, tapa 3 leh tanu 2 nei hi. Sia Suang Khaw Kam Nu, Man Za Cing pa Kham Za Cin leh Nu Khan Huai leh Rev. Mang Kho Pau te hi a, 1950 kumin topa tawh mang khawm hi.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,