Rev Thawng Do Thang

Zampi khua Pu Liing Khaw Thang (Gualnam zuisang) leh Pi Giak Khaw Zen te tapa 7 leh tanu 3 te lak ah a upen zom hi a, 3.8.1948 in Tonzang myone Zampi ah suak hi. 1964 kumin manglai tan 6 zo hi. 1965 kumin sum bawl kipan hi. 1968 kum ciang Bualkot khua ah lo khawh tawh sum zon kawmin Rev Thang Lian kiangah Meitei pau sin hi.

 

1973 kumin Imphal-Monywa dong khua thoh pua in tai 400 bang khe tawh pai hi. 1975 kumin Suangsang khua Pa Thang Khan Mang (Sukte) leh Nu Cing Za Lun te tanu upen Lia Man Khan Mang tawh kiteeng uh hi. 1976 kumin Zampi pan Kawlpi ah lal suk in Emmanuel Baptist Church aphut Upa 12 te lakah kihel hi. 1.1.1979 in Rev Man Cin Thang in tuiphum hi. 1984 kumin Kawlgam leh India gam vial 12 vei zin zo hi.

Nasepna: (1) 1987 kumin Yangon Gualnam dong hu mi 5 tawh phuan uh hi.(2) 1987 Yangon ZNC Party phuaih na ah Treasurer sem hi.(3) 1994 kumin Rhema Bible College ah B.Th degree ngah hi.(4) 1.2.1993 ni-in Galilee AG Pawlpi phut hi. 2008 kumin ordination ngah hi.(5) 1995 kumin Kale AG Section No (2) zum 80’ x 60’ leitang leh sikkang dal 80 pia hi.

Pasian nasepna: (1) 1986 kumin Tonsim ah tengin ZBC Pawlpi phut in zum inn ding mun khat leisak hi.(2) 2008-2010 kum Kalay AG Section No (2) ah Vice President.(3) 2011-2013 kum Kalay AG Section No (2) ah Treasurer.(4) 2014-2016 kum Kalay AG Section No (2) ah Superintendent & DC-4 Treasurer. (5) Pa Liing Khaw Thang phawkna in Galilee AG Church 600000 val bei in biakinn khat lamsak hi. (6) Galilee AG Pawlpi senior pastor leh Pawlpi inn 350 te a makaih laitak hi. (7) Zampi khua Centenary Jubilee Magazine (1909-2009) & Mualsuang tangthu bawl in sum bei khempeuh sik hi.(8) Pawlpi mi 139 tuiphum na pia hi. Nupa kop 8 pumkhat suaksak hi. Biakinn kong hon na 5 vei nei hi. Cope Centenary pawi Tedim ah hunzawh ni benediction pia hi.

Sanggamte: (1) Pa Khaat Khan Sian + Nu Ciin Do Cing  (2) Rev Thawng Do Thang + Nu Man Khan Mang (3) Pa Lut Do Sang + Nu Ngai Sian Cing  (4) Nu Niangh Za Ngai + Pa Nang Khan Thang (5) Pa Cin Za Thang + Nu Zen Khan Mang   (6) Pa Cin Za Kam + Nu Zen Ngaih Niangh  (7) Rev Kam Khan Thang B.Th, B.D

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,