Bumzang Khua

 

 1. Khuasatna thu

Pa Kam Ul in Tedim hausa Pu Khaw Chin tungah Pawttui gam teng, zaamkang khat leh sial zabo khatin na lei a, ‘Pawttui Tungnung khua’ ci-in khua a kisat hi. Hih gam sungah Pu Kam Ul in khuai khawina mun khat nei a, tua zong tuhun dongin Pu Kam Ul’ khuai hawina mun’ kici lai hi. Hun khat ciangin Pu Kam Ul zong Lamthang khua ah lal hi. Lamthang khua ah a om sungin khatvei zusa han luat manin kial a tung hi. Tua ciangin Lamthang khua Pu Khual Go in Tonzang Ukpipa Pu Hau Chin Khup tungah zusa mei bekbek hanbawm dim puakin Zusa han luatna hanga Lamthang gamah kial tunna thu a gen hi. Tua ciangin Innpipa in khuasat theihna ding thu a piak ciangin Bumzang khua-awng mun tengah 1912 kumin inn 16 tawh tu aa Bumzang khua akisat ahi hi.

 

 1. Khua min vawhna thu

Haidawi khua ah Phiamphu Pu Dip Thang aten hun lai-in Tedim hausa Pu Kam Hau tungah tulai Bumzang gam teng Sial zabo khat in a lei hi. Sial khawk sung pan tua sial kileisa teng a kihawlkhiat zawhloh nadingin Pu Dip Thang in a ai tawh tua sial teng a bum ban ah tua sial kikoihna kuamzang sung zong bum-ai tawh dai a kai lai hi. Sial bumna zang kuam teng min lawh nadingin Bumzang mun akici ahi hi.

 

 1. Beh om teng
  1. Dopmul
  2. Taithul
  3. Thawmging
  4. Milun
 2. Pawlpi om teng
  1. ZBC
  2. AG
  3. CJC
  4. SDA
 3. Sanginn : BE(P)PS
 4. Zato : Sub RHC (28.7.2011)
 5. Inn phazah (Feb, 2023) : 55
 6. Innkuan phazah (Feb, 2023) : 48
 7. Mi phazah (Feb, 2023) : Pasal (141) + Numei (145) = 286
 • Khuami te sungpan a madawk deuh te
  1. Kham Khan Mang, Party makai
  2. Thawng Khan Mang, council makai
  3. Bu Mang Cin Pau, Bumzang khua khaipa
  4. Kham Za Mang, ZBA phuankhiapa
  5. Kham Lian Mang, BA, LLB, MDiv
  6. U Cin Lian Pau, H/A
  7. U Thang Sial Mang, H/A
  8. U Thang Khan Mang, Burma Football Selected
  9. U Cin Khen Mang, Burma Army Boxing selected
 1. Thu tawk nate
  1. Pu Thang Khan Hau, hausa
  2. Public Health Department record file, Tedim Hospital
  3. Schools Profile, Basic Education Department – Tedim Township
  4. Lethil Innkuan Laibu, 2022

 

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,