Dampi Khua

 

 1. Khuasatna thu

Nidang lai-in tulai Dampi gam pen tulai Tauleng gam leh Thinglei gamte kikal-aom, gam-awng mun ahihi. Pu Hrang Ching le Buanli khua panin Pu Hen Za Nial te in khua nasat sawm masa ngei uh a, tangtut lo-in a ciahkik tuak uhi. Pu Za Bil pa’ Pu Za Dun pen Piantit pulnatna hangin Ukpite leh Tangpite-in na hawlkhia uha, Falam gam; Khuanglung; Ruasih khua-ah tawl khat  a ten khit ciagnin Hualgno gam; Tuidil khua-ah a lal to suak hi. 1910-1912 kum sungin Tuidil khua-ah a na tengsa Falam mi pawlkhatte Tapidaw a suah uh ciangin kideihlo lua in a kibawlsiat ciangin Tapidawte in khua tuamtuam-ah a kikhenthang ciat uhi. Hih bang hun ciangin Pu Za Bil in zong a tate teng leh a unau teng tawh India mizo gam: Khuanglam khua-ah a lalsawm hi. Ukpipa Pu Thang Tin Lian in a theih ciangin a pianna apu te, Mizo gam ah a lalkhiat ding a phalloh manin Falam DC Mangpi zumah khua sat theihna ding gam a ngetsak hi. Tauleng, Tuisan luidung to gam teng, singtang gamzaipi awnglai muun teng a ngah sak hi. Gam lei nadingin Pu Thang Tin Lian tungah Sailpi nih keng uh a, Sial zabo nih tawh gam lei uh a, khua sat theihna ding thu a ngah uh ciangin 1930 kumin Dampi khua a sat uhi.

 

 1. Khua min vawhna thu

Nidang hun lai-a kipanin tulai Dampi khua mun teng pen ni suak hak mahmah in, gammang-tulakpi sung ahih manin, “Taampi munh” kici masa phot hi. Pu Za Bil leh a tateng leh a unau teng tawh hih “Taampi mun” sungah khua asat uh ciangin, ni suak hak-a, gammang ‘daampi’ sungah, khuasat uh ahih manin “Daampi khua” ci-in min a vawh uh hi.

 

 1. Beh om teng
 1. Hatzaw
 2. Boithang
 3. Sunthang
 4. Tlaisun
 5. Chimlung
 6. Kawngte
 7. Munluah

 

 1. Pawlpi om teng
  1. ABM
  2. RCM
  3. AG
  4. CJC

 

 1. Sanginn : Basic Education Post Primary School
 2. Zato : Sub RHC (1.4.1967)
 3. Inn phazah (Feb, 2023) : 70
 4. Innkuan phazah (Feb, 2023) : 57
 5. Mi phazah (Feb, 2023) : Pasal (153) + Numei (145) = 298
 6. Khuami te sungpan a madawk deuh te
 1. Vai Lian Khuai
 2. Bawka
 3. Cong Luai, BA,BD, MTh
 4. Mang Lian
 5. On Khan Suan
 6. Sia Khai Lian Siam, BA, BTh,BD,MTh
 7. Siapi Dal Tum
 8. Siapi Thang Khan Suan
 9. Siapi Ciang Khan Vung

 

 1. Thu tawk nate
  1. Pu Song Do Thang, hausa
 2. Public Health Department record file, Tedim Hospital
 3. Schools Profile, Basic Education Department – Tedim Township
 4. Lethil Innkuan Laibu, 2022

 

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,