Lezang Khua

 

 1. Khuasatna thu

Lailui khua panin Mawngken khua kisat hi. Mawngken khua ah Sukte Hausa Pu Thuam Lian’ sial leh Suantak Pu Gin Kai’ sialte gel kilemlo-in, kisiden uh a, Pu Thuam Lian, sial in a lelhden ciangin sialnei pupite gel kikal ah zong lungsim kinopmawhna hong piangta hi. Hih thu hangin Pu Thuam Lian in Pu Gin Kai tunga siah a mapsa hinapi, a map nawn loh zel ciangin Pu Gin Kai zong khasia-in lunglenga Mawngken khua tawh kipelh theihna ding a tum vinven ta hi. Tua bang laitak in Mawngken khua panin Buansing Pu Son Zang in Lezang gam; Lopi mun tengah lo a na galkhawh a, gatam seu zakhat a nei hi. Pu Thual Tun le Pu Hong Ginte in, “An hizah peuhmah gunpi gal kaai-in pusuah zo kei nicin, ci-in Pu Thawng Lian zong zawnthuah lai uh a, gam a enkhawm uhi. Tulai Lezang khua nuailamah kibusa phot uhi. Hih Lezang khua thak munah a kiten theihlam a kizak ciangin Mawngken, Tonzang, Singgial, Lailui le Ngennung khuate panin innmun logam nuamzaw lunggulhna tawh inn 16 teng a tun thuah uh ciangin Lezang khua inn 20 ciang a pha thei ta uhi. A lungmuan laitak un, “Hong Gin in ngetna le phalna omlopi-in Lezang khua sat  hi, ci-in Ukpite tungah lehhekna thu a om ciangin Lezang khua mun pan a taikhiatkikna ding thu le la a hong tam mahmah hi. Hi bangin thu buai a om ciangin khua ngetkikna thu a genna nei dingin 1895 kum in Pu Thual Tun’ sum, Rs. 30/- le zubel khat masuanin Pu Gin Kai, Pu Hau Suak, Pu Son Zang le Pu Thawng Liante in Tonzang Innpi-ah vahawh uhi; Pu Khup in zong, “Lezang gam pen a kigen ciangin taaksing lak, valuk bulak, le tumtai-lee kunglak hi, a kicih hangin kei zong ka velsa hi in, khuata khat i nuntakna lahna dingin kei, sat-a satkhinta, tu-a tukhinta na hih nungsangun, kihawlkhia vanvan ding cileng zong kuamah midang sadang omlo i hih ciangin, hoihtakin teeng unla, lokhawh singpuak na hanciam un,” ci-in thu a pia hi. Hih pan kipan khuakip khat suakin tudongin mi tengin nuamsa mahmah uh hi.

 

 1. Khua min vawhna thu

Tu laitak aa khuazang tui nek ahi Cik zang ah Tum (Le) kung tam mahmah ahih manin tua bulphuh in Lezang a kici ahi hi.

 

 1. Beh om teng
  1. Suantak
  2. Buansing
  3. Sote
  4. Naulak
  5. Tungdim
  6. Songput
 2. Pawlpi om teng
  1. ABM
  2. AG
  3. CBCM
  4. EBC
  5. Laipian
  6. RCM
  7. UPC
  8. SDA

 

 1. Sanginn : Basic Education Middle School, Lezang
 2. Zato : Sub Rural Health Center (17.1.2010), Lezang
 3. Inn phazah (Feb, 2023) : 147
 4. Innkuan phazah (Feb, 2023) : 142
 5. Mi phazah (Feb, 2023) : Pasal (609) + Numei (598) = 1207
 6. Kivaakna
  1. Lo khawh
  2. Gankhawi
  3. Gamdang pai
  4. Kumpi nasem
  5. Lettama

 

 1. Khuami te sungpan a madawk deuh te
  1. Suan En Pau, BA
  2. Thang Kang lo, BA
  3. Nang Suan Thang, BA
  4. Nang Pian Pau, BA
  5. En Khen Lun, BA
  6. Cing Lawh Nuam, BA, BEd
  7. Chin Khua Kai, BA

 

 1. Thu tawk nate
  1. Pu Nang Za Tuang, hausa
  2. Public Health Department record file, Tedim Hospital
  3. Schools Profile, Basic Education Department – Tedim Township
  4. Gamlai Siakhawk Tuiphum pawlpi kipawlna Diamond Jubilee Laibu, 2020
Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,