Mainuai Khua

 

 1. Khuasatna thu

Dolluang gam zangdawk sunga om khua khat ahi hi. 1964 kum ciangin Suangdaw khua pan in Bo Ngin Khaw Mang leh, Lophei khua panin Pu Khai Pum leh Pu Lam Nangte in, gam khawina ding  ngaihsutna tawh hih Mainuai khua a saat uh hi a, khua inn 30 ciang val ngei uhi. A hih hangin ganta pung theilo,, ganta cidam theilo, leh an zong mun dang zah in a hoihloh ciangin, khuasat teng nangawn khatkhat in lalkhiakik uh ahih manin khua  beikik dekta uh hi. Tua zawh ciangin Khuadak (Pyinkhonegyi) panin Ngawn te pawlkhat na tengto kik hi. Tedim gam Thalmual khua mim a cip ciangin dongtuak inn 20 val te a teen theih nadingin Bishop Mang Thang in na vaihawm sak a, Dolluang hausa Pu Thang Kam thusiamna tawh na tengthei uh hi. RC Bishop pa in Mainuai ah mi hong tentheih ciangin RC Laisiantho Sang phuan in, Hydro mei zong na vaihawm sak pah hi.

 

 1. Khua min vawhna thu

Mai mual kici, mualnuai a, khua kisat ahih manin “Mainuai khua” kici hi. Hih Mainuai khuamun ah, nidang hun in Sailo kici, Lushei ( Mizo)te, na teng ngei uh ahih manin, tu hun dingin Sailo khua mun ci-in kiciamteh thei lai hi.

 1. Beh om teng
  1. Hausuang
  2. Mangvum
  3. Zahau
 2. Pawlpi om teng
  1. RCM
  2. ABM
 3. Sanginn : Basic Education Middle School
 4. Zato : nei nailo
 5. Inn phazah (Feb, 2023) : 76
 6. Innkuan phazah (Feb, 2023) : 82
 7. Mi phazah (Feb, 2023) : Pasal (231) + Numei (227) = 458
 8. Kivaakna
  1. Lo thawh (Zanglo)
  2. Buh gawina set nei
  3. Gan khawi
  4. Gamdang pai
 9. Thu tawk nate
  1. Pu Thang Kam, hausa
  2. Pathian ompui Dolluang khua since 1897
  3. Public Health Department record file, Tedim Hospital
  4. Schools Profile, Basic Education Department – Tedim Township

 

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,