Mawnglang

 

 1. Khuasatna thu

Tuitawh khua-a teeng, Tunglut beh pu Thual Do in 1915 kumin Mawnglang gam ah zangsial sawmin gam kuana, zangsial khat manin a ai hi. Tua laitak pen sabet dign a kikhaam laitak hi-a, vuandok kamphen pu Kham Tut in a theih ciangin vuandokpa tung ah a heek hi. Vuandokpa in pu Thual Do sama, a thau leh a salu matsakin zum ah a thau a tuung sak hi

Pu Thual Do khasia lua ahihmanin ukpipa Hau Cin Khup tungah huhna a nget ciangin pu Hau Cin Khup in: “Na zangsial matna mun ah khua sat inla, inntuanna thau lawng khat hong pia ning” ci hi. A pa Khoi Thuam kiangah tua thu a gen ciangin Tuithang khua-a a nau Thang Gen tawh kikum dingin paisaka, Tuithang ah pu Hang Tual, pu Thuam Za Nang, pu  Zong Cin, pu Son Ngul, pu On Do, pu Suak Hang leh pu Hang Khen (Khawm) te tawh kikumin Mawnglang khua sat dingin kiciam pah uhi.

1917 kum ciangin pu Thual Do’ zangsial matna mun Mawnglang gam ah khua satin inn lam uh hi. Tua zawh ciangin pu Hau Cin Khup kiangah pu Thual Do vapai-a, “Pu aw, nong deihsakna bang-in Mawnglang gam ah inn ka lam khin uhi; tu-in ka innkuanun kisuan sawm ta ung,” a ci hi. Hau Cin Khup in, “Himah hi, hoihtkain om unla, na kikhual mahmah un. Sa tampi na man inla, a liang a limcilai mah hong puak pahpah un,” ci-in thaulawng khat tawh a inntuan hi. “Na cih bang in Pasian in hong siamleh ut mahmah ing, pu aw,” ci-in lungtaitakin pu Thual Do a ciahkik hi. Mawnglang khua satzawh kum 6 ciangin pu Thual Do si hi.

 

 1. Khua min vawhna thu

Tuhun laitak hun a khua tui nekkhuk pen nidang lai-in sih tuikhuk hi a, a gei-ah mawng kung lian mahmah khat a po ngei hi. Tua mawnggah min le sihtuikhuk tui ne dingin gamsa te in a zuanthei zel uhi. Gamsate leh vasate panna dingin Pulepate in tua mawngkung tungah tau dawh uh a, tua tau pen, Khanglui kamin ‘laang’ kici hi. “Mawng singkung tunga laang kidawh” cihna kammal panin ‘mawng-laang’ cih kammal piangkhia hi a, khua a kisat ciangin kammal kizangtesa kilosuak in “Mawnglaang khua” ci-in kiminvawh ahi hi.

 

 1. Beh om teng
 2. Kipgen
 3. Tunglut
 4. Vangaw
 5. Phaipi
 6. Samte
 7. Thangniang
 8. Biangtung
 9. Bawmkhai
 10. Buansing
 11. Gualnam

 

 1. Pawlpi om teng
 2. Laipian
 3. ABM
 4. RCM
 5. ZBCM

 

 1. Sanginn : Basic Education Primary School
 2. Zato : nei nailo
 3. Inn phazah (2023) : 28
 4. Innkuan phazah (2023) : 28
 5. Mi phazah (2023) : Pasal (73) + Numei (88) = 161
 6. Kivaakna
 7. Lo khawh
 8. Gan khawi
 9. Siam gat
 10. Sa bet
 11. Gamdang pai

 

 1. Thu tawk nate
 2. Pa Thang Khan Suan, hausa
 3. Tuithang khua tangthu, Second Edition 2014

 

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,