Bawhlung Suihsiam Suan Lam Mang

Min: Suan Lam Mang

Kham khua: Tonzang မြို့နယ် Mualpi khua

Suahni: 28-7-1994

Lai pilna: Tan 9

Pianna Tuun le Zua min: – Niang hau vung ( Nu ) – Dai Lian Khup ( Pa )

Pianpih laizom te: -Lang Cin Thang -Dim Ngaih Niang -Suan Lam Mang ( my self ) -Cing Sian Muang

Innkuannu min: Ciin Sian Deih Lian Cing

LST mun: Paunak 3:5

GZC Q1. Bawhlung lam na kidiah zawh asawt ta na. Bang in hong uksak hiam, Krabi Football Club a dingin match bangzah sui kha ta, Krabi na zop ma in Club dang a dingin na sui ngei hiam, cih nong genthei ding hiam?

SM- Hong sawt pian ta mah ei, kum 11 bang hita cileng Bawlung bel kaneu tung a ki pan ka uk hi in bang in hong uksak cih lian om kei. Krabi a dg in bel puai nga sui khin, Club dang a ding zong sui ngei mah ing ei.

GZC Q2. Zomi bawhlung suih uk tampi lak pan nang zah in gampua ah pusuak in gamdang te ii club nangawn ah a kihel zo om nailo cileng, Hi ciang dong na tun theihna dingin haksatna na phu kha hiam, kua in tha hong pia in hong sponsor cih nong gen thei tam? SM- Hi ciang dong ka tung zawh nang a tha hong pia ka Nu leh kapa, tua ciang in ah sia Do Khan Khup in zong tha hong pia, kei leh kei zong TOPA tung pan in tha la ing.

GZC Q3. Zomi te koici kalsuan leng mailam hun ah thu le laa khatpeuh ah ki khangto theiding?

SM- Zomi te pen ki pumkhat peuh leng ki khangto in um pen ing.

GZC Q4. Nang mah bangin Zomi sungah, ki vakna a nei pawlkhat minam dangte ii la vasak pihthei, va tumpih theiding leh namdang te ii ka (movie) sung nangawn ah kihel thei ding ih om na angtang hiam? SM- Angtang pih lua mhmh in tua dan a Zomi sung ah mi tam pi E om zawh dg zg lung guih mhmh lai in.

GZC Q5. Bawhlung ( Football ) tawh a kisailo na gennop khatpeuh hong luikhia dingin hong thuum ungh.

SM- Ei omom na ah TOPA Pasian mahmah thupi sak pen ni, Ei deih na bang in gam ta lo zaw in Topa deih na bang in gamtat zo sawm ni. Ka lung dam, Topa thu pha 🙏

GZC Tanute: Manlah, buai pipi mahtawh na hun manpha hong khenkhia teta nahih manin nang sangsang in koh lungdam zaw ung. Mailam ah nasinna, nasep, na kalsuanna ding te ah hong lamzang toto lai in maw.

Leave a Reply 2

Your email address will not be published.


PIANG PI

PIANG PI

Nasialua,thupi lua angtang mahmah hang ei

Ngaihnu

Ngaihnu

Pasian mah a bulphuh den pen thupi sa mahmah ing.


PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,