Lian Pau

Thuklai suan, Suum Niang tuu, Lunteng bawng Pu Hang Ko Kam leh Pi Cingh Zam te tapa neupen hi. Bawlung no sat siam ahih manin Army Selected bek hi in Burma Tennis Selected dong kitel a, Sea game ah Kawlgam tangin 1969-74 dong kimawl in China (Sen) gam zong pai hi. Sya Lian Ngo tanu Nu Uap Za Neam tawh kiteeng a, tapa 4 nei hi. U Lian Pau in hong nusia khin a, a inn kuanpih te tu in kalemyo ah teeng hi. (1) Pa Kam Suan Kap, (2) Pa Go Khan Khai, (3) Pa Lian Lam Cin, (4) Pa Thang Khat Pumte hi. Sanggamte: (1) Nu Neam Za Cing, (2) Nu Dim Cing, (3) Pa Sing Khaw Lian, (4) Nu Cingh Ciang, (5) Nu Cin Za Huai, (6) Pa Thang Kho Cin, (7) Nu Kam Dimte ahi uh hi.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,