Hollywood Actor Tg. Gin Mung

Min pi: Gin Hau Mung Buansing

Khamkhua: Thal Mual

Tulai omna: Los Angeles

Lai Pilna : BBA Accounting

Pianna Tuun le Zua min: – Man Lam Niang (Nu) – Awn Sian Pau (Pa)

Pianpih Sanggam: -Nu Ciang Lian Nuam -Nu Ning Lian Cing -Pa Tual Suan Tuang -Tg. Kap Lian Sum -Tg. Dal Khan Sang

Ukna (Hobbies) : Movie, Soccer, Hiking, Pingpong

LST Mun : Paunak 3:5-7

GZC Q1. Hong dongpah saisai nung, Zomi movie lam na kidiah zawh asawt ta na. Movie bangzah ah kihel kha le bangzah bawl khin, Nong genthei ding hiam?

GM- Zomi Movie, Zopau ki hel na 4 ah ah ki hel thei ta.

GZC Q2. Zomi sungah nangmah bangin mikang te movie ah kihel thei le Zomi lasiam mangla, kawlla siamtak a sa thei ih neih na angtang hiam

GM- 2 Angtang lua. Namdang te pau aa zong sa/ zaih ding , ei pau aa zong hih ding. Ei pau ngiah aa ih sak/zaih pen namdang ten hong deih ngiat ding hun khat teh. Ei pau ngiat aa ih hih pen leitung bup tungah pauh ngiat ding.

GZC Q3. Movie script nang ii idea ngiat tawh nagelh gei hiam, Na movie shooting ciang haksatna na tuak gei hiam?

GM- Full script aa ka at, ki zaih lian om nai kei tuni ciangciang. Pasian hong piak idea ka ngah tung tawn aa mi dang at sa in, ki zaih cih khawng om. Mai lam ah bel at sawm lua. Hong paipai lai in teh

GZC Q4. Zomi te koici kalsuan leng mailam ah movie hita leh music sungah kipum khat in ki khangto theiding?

GM- Artist te ki pum khat peuhmah sa ing. Zong han ciam thei mahmah uh. Mipin artist te hong support dan uh zong nasia/ lian to to ta cih zaa ing.

GZC Q5. Movie tawh a kisailo na gennop khatpeuh hong luikhia dingin hong thuum ungh.

GM- Zomi te han lung ciam khang to diam.


Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,