Rev Thang Khen Pau (D.Min)

Pu Gin Do Lian (Gualnam) leh Pi Don Za Cing (Hatlang) te tapa upen hi a, 30.9.1949 kumin Tonzang gam Seitual khua ah suak hi. Primary School SHS Tedim ah kah hi. Matric pen Saint Paul High School tu hunin SHS (6) Botataung ah ong hi. 1970 kum pawl Kawlgam ah Kha khan lawhna hong tun ciangin gupngah kitelna ngah a, Pasian nasep ding bek lunggulh in nei hi. Yangon University pan B.Sc (Botany) degree ngah hi. A suah zawh kum 30 cin ni 30.9.1979 ni in Pu Than Tluang tanu Dr Siing Lian ii (BVS) tawh kiteeng a, tanu 3 nei in a vekpi in mokhak khin hi.

Sangkahna:1. M.Div –International Theological Seminary 20.5.1989 USA.2. MRE- Reform Judson Theological Seminary, 3. D.Min –International Theological Seminary 2000.

Tanute:(1) Nu Cing Thu Pha Kim + (Hualngo), (2) Nu Lian Tan Cing + (Lao), (3) Nu Dim San Lian + (Spain)

Suahpihte:(1) Rev Thang Khen Pau (D.Min) + Dr Siing Lian ii (USA).(2) Pa En Za Thang (Matric) + Ciin Suan Ciin (Kalemyo). (3) Nu Ngai Za Dim B.Sc (Chem) + Dr Hau Mang (Tedim). (4) Pa Pau Za Gen (B.Sc) + Nu Ciin Suan Hau (USA).(5) Pa Hang Mang (Matric) + Daw Aye Ti (Yangon).(6) Nu Neam Ngaih Vung (LLB) + U Khin Thon (Yangon).(7) Pa Kam Lam Khup (Matric)(Yangon).(8) Nu Cing Khan Pau (Matric) + Pa Sai Yin Oo (USA).(9)Pa Thang Khaw Pum (Matric) + Nu Dim Zam Kim (USA).(10) Nu Pau Sian Cing (Matric) + Pa Kyaw Thet (Yangon).(11) Nu Ciin Man Dim (Matric) + Pa Aye Lwin (USA).

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,