Dr. Cing Do Nem

Mualzang khua Pa Tun Za Suang(Thawmte) leh Nu Zo Khan Niang(Gualnam)te sung pan in 6-10-1968 ni in Thangkaai gam Mualzang khua-ah suak hi. 1987 kum tan 10 ong a, kawlgam bupah a thumna, SHS No.3 Dagon Yangon pan ngah hi. 1998 July -2002 March tutor, Yangon University of Economics,

-2002 April- 2002 September, Tutor, Myaithila University of Economics, -2002 October – 2006  November Tutor, Yangon University of Economics, -2006 December 2008 January Assistant lecturer, Yangon University of Economics, – 2008 February – 2010 January A/L Monywa University of Economics, – 2010 February – 2011 November A/L, Yangon University of Economics, 2011 December-2012 May dong Lecturer, Yangon University of Economics, 2012 June-Tuni dong Lecturer, Monywa University of Economics. Sanggamte : (1) Rev. Gin Hang, USA, (2)S/M Luan Dim, Nurse, Kawlpi, (3) Pa Dai Khua Suan, USA,

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,