Pu Gin Za Thang

Pu Lam Vung leh Pi Cing Khaw Zam te sung panin 1.4.1922 kumin Chin State, Tedim Township Khuasak khua ah suak hi. 14.4.1940 ni in Rev Thuam Hang in Tuiphumna pia hi. Pu Za Suan leh Pi Vung Ciang te tanu Lia Pau Ngiak tawh 27.9.1943 ni in Rev Thuam Hang in Tapidaw ngeina tawh pumkhat suahna pia hi. Tanu tapa 9 nei uh hi.

Nasepte: (1) 5Th Burma Rifles (Meiktila) 1940,(2) 2nd Burma Rifles 1944,(3) 2nd Chin Rifles 1945 (India Hoshiapur),(4) Siyin Concos,(5) Chin Burma United Company Limited (1956-64),(6) Editor –Hunthak (1957-64), (7) Siyin Baptist Church ah panmun tuamtuam leh a nuntak na abei dong Upa (Decon).Tate: (1) Rev. Dr. Vung Lian (Siyin Baptist Church Senior Pastor) USA. (2) Daw Zam Neam L.D.C (Khuasak)(3) U Suan Khai (B.Sc) Yangon Siyin Baptist Church Computer len.(4) U Ngo Hang (B.Sc) Gazetted Officer.(5) U Lian Kam (USA). (6) Daw Ciang Khup (USA).(7) Mg Mang On (Transport).(8) Rev Ruth Dim Kang (B.Th) Yangon Siyin Baptist Church Burmese Pastor. (9) U Cin Do (B.A) USA.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,