Pa Aung Pian Suum

Khuabem khua Pa Langh Za Kap (Buansing) leh Nu Margret Niang Khaw Ciin te sung pan 24.3.1984 in Tamu khua ah suak hi. Tualzang khua Pa Suan Khen Mang (Gualnam) leh Nu Rang Cung (Falam) te tanu neupen Nu Suan Za Man (B.A. JAT) tawh 25.9.2010 in Yangon ah pumkhat suahna nei uh hi. Topa thupha Lia Ciin It Zuun, Tg Kap Biak Sang leh Lia Cung Lun Niang te nei uh hi.

 

Sangkahna: Primary Basic Education Primary School Tamu 1989-1994,Middle & High School BEHS Mayankong, Yangon 1994-2000, B.Th, KOR-IN Theological Seminary Bangalore 2001-2004,M.Div, Faith Baptist Theological Seminary Yangon 2004-2005,M.Div, Bangalore Bible Institute India 2005-2007,M.A, Judson International Seminary Bangalore 2005-2007.

Nasepte: (1) Myanmar Young Crusade (MYC) khamtheih guihtheih zangte kepna.(2) Bangalore Life Challenge (BLC) khamtheih zangte Pasian thu hilhna.(3) Mangpau leh Manglai Yangon khua sung mun tuamtuam ah hilhna.(4) Pastor, “Silom” EBC Pawlpi, Yuzana Garden City, Yangon.(5) APS Tuisiangtho setyong, Yuzana Garden City, Dagon Seikkan.

Pianpih laizomte: (1) Dr Cing Khawm Lun (M.Th, Ph.D) + Pa Dam Kam (Malaysia)(2) S/m Ciin Huai Cing (M.Div) + Pa Rev Kam no (Buditaung)(3) Pastor, Aung Pian Suum (M.Div) + S/m Suan Za Man (B.Sc –JAT)(4) Saya, Dal Van Mang (M.Div) + Lia Sang Lian Kim (B.Sc) Malaysia,(5) S/m Dim Sian Muang (B.A) + Rev Dim Lam Cin (B.A, M.Div),(6) Tg Zam Sian Lian Tuang (B.Th) First year.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,