Pa Hang Cin Zam, B.Com(I.T)

Pu Lian Za Ngin leh Pi Dim Za Ciin te sung panin 24.6.1945 in Heilei khua ah suak hi. A zi Nu Cing Ngaih Vung hi a, tanu 1 leh tapa 3 nei uh hi.

Sangkahna:1956 in Zolai Tan IV dong Heilei SPS ah kah a, 1964 in Tedim State High School, Tedim pan HSF zo-in Moulmein ah Tan X zo hi. 1972 in B.Com (I.T) ngah hi.

Nasepna:1972-74 in Planning Dept. ah Apprentice Officer, Yangon; 1974-85 in Deputy Planning Officer-Tedim leh Paletwa ah sem hi. 1985-1997 in Planning Officer Falam leh Hakha ah sem hi. 9.10.97 akipan Asst. Director, Planning Dept., Falam leh Hakha ah sem hi.

Sanggam laizomte:(1) Pa Hang Cin Zam + Nu Ciin Ngaih Vung
(Nekgen),(2) Pa Cin Ngo Pau + Nu Ciin Khan Dim (Thatmun),(3)
Pa Kam Ngo Thang + Nu Niang Khan Vung (Buansiing), (4) Pa
Thang Do Lian + Nu Dim Khan Sian (Thatmun),(5) Pa Zam Khaw Ngo + Nu Ngoih Za Vung (Tombing),(6) Pa Hang Sian Pau + Nu Ning Khan Huai (Sukte),(7) Nu Tel Khan Dim + Pa Langh Za Nang,(8) Nu Ning Za Tung + Pa En Cin Pau (Bawmkhai),(9) Nu Dim Lam Cing + Pa Ngin Suan Lian (Khupmu).
Tanu tapa : Ngin Lian Khup, Ciin Ngawh Cing, Zam Deih Piang, leh Pau Sawm Mung te ahi uh hi. 2005 kum ciangin kumcing pension laa aa, Yangon panin khua lam ah ciahto hi.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,