Tuipi Khua

 

 1. Khuasatna thu

Pu Pau Za Lian in Tungzang khua nusia-in Mualnuam pana a paikhiatpih a lawmte tawh 1888 kum in Tuipi khua a sat uh hi. Tungzang panin Pu Tun Lut leh Pu Lut Kham te in a zui uh hi. Tua lo a nungzui dangte pen Mualnuam leh Vangteh Guite leh Teizang mite ahi uh hi. Khuangsuanzo a tu’n ciangin  Pu Tun Lut mah in tuinak khuat a, tuinak bia siampi mah sem hi. (Pu Tun Lut Tuipi-ah kum nih bang a om khit ciangin Tuithang a, a beh pa Pu Suan Kho Thang in sam kik a, a tuinak biak siampi za a khiat hi. Tua bang mahin Pu Lut Kham zong Tungzanga, a behte in zol kik a,Tungzang ah ciah kik uh hi. )

 

 1. Khua min vawhna thu

Nidang lai in tulai Tuipi gamten pen, Tonzang gam hi a, ‘ Khuang suanzo’ a cihna logam ahih manin Tonzang pan in lo a galkhawh na mun uh ahihi. Hih Khuangsuanzo mun pana lui  lianpi 4 te pan a luang, tuite tam thei mahmah ahih manin ‘tui tam’ cihna in ‘tui pi’ ci-in kiminvawh hi. Hih munteng ah khua kisat ciangin, mun min kivawhna zui in, Tuipi khua a kici ahihi.

 

 1. Beh om teng
 2. Sukte
 3. Hatzaw
 4. Gualnam
 5. Buansing
 6. Zamang
 7. Hangsawk
 8. Guite
 9. Nekgen
 10. Thawmte
 11. Thawngnawk
 12. Munvungh

 

 1. Pawlpi om teng
 2. ABM
 3. RCM
 4. AG

 

 1. Sanginn : Basic Edication Post Primary School (2015)
 2. Zato : Sub Rural Health Center (28.12.2009), Tuipi
 3. Inn phazah (Feb, 2023) : 99
 4. Innkuan phazah (Feb, 2023) : 81
 5. Mi phazah (Feb, 2023) : Pasal (250) + Numei (254) = 504
 6. Kivaakna
 7. Lo khawh
 8. Gan khawi
 9. Gamdang pai
 10. Kumpi nasem

 

 1. Khuami te sungpan a madawk deuh te
  1. Cin Za Khup, State Cooperative Chairman
  2. Tun Za Kham, Tama chairman
  3. Neek Khan Pau, Tama
  4. Go Lian Pau, Bank Manager
  5. Cin Do Lian, UBA
  6. Cin Za Tuang, UBA
  7. Gin Lun Cing, Tutor
  8. Capt Khual Lian Mang
  9. Capt Thang Suan Piang

 

 1. Thu tawk nate
 2. Kam Za Mung, hausa
 3. Tuithang khua tangthu, 2nd edition, 2014
 4. Public Health Department record file, Tedim Hospital
 5. Schools Profile, Basic Education Department – Tedim Township
 6. Gamlai Siakhawk Tuiphum pawlpi kipawlna Diamond Jubilee Laibu, 2020

 

~~~~~~~~~~~~~

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,