Vutbuak Khua

Khua thu atomkim:

 1. Khua min            : Vutbuak
 2. Inn phazah         : 27
 3. Veng                     :
 4. Sang                     : Basic Primary School
 5. Mi phazah           : 220s
 6. Beh omzah         : Cherput, Gualnam, Tunglut, Guite, Vangaw, Malneu, Songput, Vunglu, Buansing
 7. Pawlpi                  : SDA, EMC, AG, UPC
 8. Kivaakna             : Singtang buh kho, gankhawi, sumbuk

            1881 kum sungin Falam gam, Seipi khua panin Pu Chong China leh Pu len Thuana-te in Falam Ukpi Pu Tson Bik tungah tulai Vutbuak gamteng sialpi thum leh khibah zang khat tawh na lei uhi.  Tua hun laitakin Kawilaam khuate na tamta uh ahih  manin a khua uh na pem pheiphei uh a, tulai Vutbuak khua tawh a kikal ciangdong ana dim ta uhi, tua hun laitakin a khua min uh a, “Khiangtaam khua” a minvawh uhi.

1882 kum ciangin Pu Chong China, Pu Len Thuama leh Pu Thang Vea-te in a gam leisa uh zuanin Seipi khua panin hong kuankhia uh a, Vutbuak khuakeh a hi, Khiangtaam khua mite tawh kipawlin innmun logam hoihzaw a zongkhawm uhi.  Tulai Vutbuak gam sungteng a vel uh ciangin, logam leitang hoihsa lua mahmah uh ahih manin, gamvel pupite in, “vutbuakna mahmah bang ei!” a kici uhi. A teeng masate lo leh huan sunga, maipumte pumgol thei lua mahmah ahih manin, a muhsak uh ciangun, “vutbuakna leitang taktak hi,” ci-in innmun logam hoihna mun teelsiam a kisa mahmah uhi.  A teeng masate, a tamzawte in innmun logam hoihzaw mah zongin, India Mizo gam sung lamah a lalkhia mang uh a, Hualngo mite sungpanin Cerphut behte tawng bek a teeng lai uhi.

A nung ciangin Kaptel Solbung Tuitawh leh Laitui khuate panin hih ‘vut buakna mun’ zah a leitang hoihna munah hong kitenbeh ciangin khua hong suakkikin ‘Vutbuak khua‘ ci-in a kiminvawh khit zawh, 1910 kum Falam DC Officiating Suprientendent Capt. L.E. Burne in ‘Vetvok (Vutbuak) ci-in khua kipsakna Pu Rual Hlay tungah a pia hi.

Khuasat Pupiteng

No    Min                                                    Beh                 Koipan          Kum

 1. Pu Chong China                              Cerphut          Seipi               1882
 2. Pu Kheng Munga                            Cerphut          Seipi               1882
 3. Pu Len  Thuama                             Cerphut          Seipi               1882
 4. Pu Suak Bonga                               Cerphut          Seipi               1882
 5. Pu Thang Vea                                 Cerphut          Seipi               1882

Vutbuak Tapidaw thu

1936 kum a kipanin Bapi Baptist Pawlpi kem Rev. Ro Thanga in Pasian thu genna neizel a, 1938 kum ciangin Pu Sun Hlei-a makaihna tawh Baptist Pawlpi adingkhia thei hi, tua zoma Pasian thugen a pai siate kua teng cih ciamtehna kician omlo hi.

1998kum in Sia Thang Sian Langh te in Vutbuak ah Zolai siapi post tawh a spe ciangin amau pen EBC hikhin uh ahih manin EBC mah tawh aom suak uh hi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,