Kineihsiam leh lasiam Khaipi Banzaal

Minpi le beh: Pa. Thang Sian Khai Guite @ Khaipi Banzaal

Kham khua: Ci Kha

Tulian omna: Myinigone Sanchaung Myone, Yangon Myo

Suahni : 17.03.1978

Lai Pilna: B.Econ (Y.I.E), M.T ( E.G.T.I)

Pianna Tuun leh Zua min : – Cing Khan Vung (Nu) Thawmte) (late) – Pum Khua Mang (Pa) (Guite) (late)

Innkuannu min: Niang Mun Lun @ Niangpi

Pasian piak tate: -Joseph Mang Lam Tuang ( Ta pa ) -Blessing Vung Sian Kim ( Ta nu )

Sanggam Laizom te min : 1.Nu. Man Khaw Lian + (Sia.Nang Suan Dal) 2. Nu. Vung Khen Niang + Pa. Cin Go Lam Thang 3. Pa. Thang Mun Mang (B.sc) + Nu. Zen Dim Khawl 4. Pa.Pau Lun Min Thang (B.sc, Ex. Minister of Social affairs Hakha) + Nu.Dr.Luan Za Ciin 5. Lia. Vung Deih Kim (B.A) 6. Pa. Dal Sian Mung (M.A IR) + Nu. Vung Khawl Nuam.

Ukna (Hobbies): La sak leh kineih siam na, football.

LST Mun : Late: 50: 15 Paunak 16:3

GZC Q1. Hong dongpah saisai nung, Zomi movie lam na kidiah zawh asawt ta na. Movie / Short movie ahih zongin bangzah ah kihel kha cih nong genthei ding hiam?

KB- Zomi movie lam ah ki hel bel a masa pen pen in ka U Paulun bawl a hi Gam Ngaih la VCD 2000 kum ah ki hel kha ing. Tua lo VCD leh DVD hun te ah la aa ding Min ta mun ah ki hel zel ing Sia Do Khup DVD movie a hih Ngaih Ang Lai (2007) ah Thangno mun ah na ki hel ing.

GZC Q2. Zomi sungah mangkah ( english movie ) te nangawn ah a kihel thei ding ih neih, a om na angtang hiam?

KB- Zomi sung ah mang kang Movie aa kihel ka muh ciang lung dam leh ang tang mah mah ing mai lam ah zat lan sung ah Ei pau khawng hong hel kiaukiau le uh ut huai sa ing…

GZC Q3. Movie script nang ii idea ngiat tawh nagelh gei hiam, Na movie shooting ciang haksatna na tuak gei hiam?

KB- Ka Nau lai in Zomi movie ding sript khat at ngei mah ing, gam dang aa ka om in zong a tom khat at nei mah ing a hih hang ki zaih zo nai lo. Movie pen na baih kei sa zaw ing dah na lam pang khawng hak sa mah ei, I mit hah dan, i mai puak leh I kam pau aw suah te ki tauh ding ki sam mahmah.

GZC Q4. Zomi te koici kalsuan leng mailam ah movie hita leh music sungah kipum khat in ki khangto theiding?

KB- Zomi te koi ci kal suan leng cih tawh ki sai pen Movie leh Music lam ah I mi pil leh mi hau te in Music platform pi khat hong bawl uh hen la tua tung tawn in music leh movie te ki en, ki lei hen la , a bawl te in na sep in ki nei zo leh ut huai sa ing.. IT hun ah na tampi tak i kan ding om sa ing.

GZC Q5. Movie tawh a kisailo na gennop khatpeuh hong luikhia dingin hong thuum ungh.

KB- IT lam a siam ZOMI te in a siam nai lo ,a thei nai lo te ngah thei ding income cih dan website or platform min thang te ah la te leh movie te koih sak ding in midang te in a koih sak khak leh zong panpih in tua la nei pa or la sa pa or thu gen siam pa/ nu te income ding bawl sak thei le hang ut huai sa ing.. Lungdam mah mah ei, TOPA thu pha maw! Minam aa ding in TOPA in hong zang semsem ta hen.

GZC Tanute: Manlah, buai pipi mahtawh na hun manpha hong khenkhia teta nahih manin nang sangsang in koh lungdam zaw ung. Mailam ah nasinna, nasep, na kalsuanna ding te ah hong lamzang toto lai in maw.


Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,