Dr. Dim En Niang

Major Vung Suan Thang (Thawmging) leh Nu Thuam Za Ciin (Gualnam Munsuang) te sung panin 2.12.1985 kum in Chauk khua ah suak hi. Sanggam suahpih lai gui zom numei thum bek pha uh hi. 1995-96 sang kum in Kawhtaung khua-ah tan 4 zo hi. 2001-2002 sang kum ciang Shwephyithar BEHS No. (3) ah tan 10 , Physic leh Chemistry Distinction tawh zo hi. Sangkahna: 2003-2005 kum Shwepyithat Computer university pan in B.C.Sc zo hi. 2005-2009 kum Shwepyithar Computer university panin M.C.Sc zo hi. 2009-2015 kum University of Computer Shwepyithar pan in Ph.D(I.T) zo hi. 2009-2015 Tutor zaa tawh University of Computer Studies Yangon ah sin hi.Sanggamte: (1) Lia Cing Hau Vung B.A.(Eco), Pinlong Hospital North Dagon, (2) Nu Go Lun Cing, B.A. (English), Diploma in Nursing+ Pa Cin Lam Dal (USA),

A pa Suahpihte:

(1) Nu Zo Za Dim + Pa Vial Kho Pau (Thawmte), (2) Nu Pum Za Ning+ Pa Pau Za Thawng (Gualnam), (3) Tg. Gin Za Khup (a neu lai in si), (4) Pa Lian Za Thang + Nu Zo Khan Zen (Gualnam), (5) Pa Gin Do Langh+ Nu Cing Khan Sian (Thawmging), (6)Pa Khup Za Dal + Nu Kim Khan Cing (Gualnam), (7) Pa Vungh Suan Thang + Nu Thuam Za Ciin (Munsuang), (8) Lia Lian Zen Cing (a neu lai in si), (9) Pa Gin Do Nang + Nu Kai Do Lun (Hatlangh), (10) Nu Ning Lian Niang + Pa Tual Cin Pau (Gualnam)

Thubulphuh: “Kei hong tha hatsakpa Khrih hangin na khempeuh ka hih thei hi” (Phi. 4:13).

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,