Pu Kham Za Kam

Mualbem khua Sat Pu Jasuan ta (Teizang nam sagih te) Sinte, Pante, Kawngte, Zahlangh, Vomlong, Lamkai, Khupson te sung pan Kawng te sung pan hi a, Buanli khua Pu (Goih Tun) Kawngte leh Pi (Zuan Vung) te sung panin 1916 kumin Buanli khua ah suak hi. Pi Sawm Cing tawh Zongei na in kipi kiteeng a, topa 4 leh tanu 4 gawm 8 nei uh hi. Lo khawh singpuak na tawh Pasian in thupha pia a, 1950 kumin Buanli khua panin Tedim khua Lawibual veng ah teeng uh hi. 1957 kum ciangin Kham Za Kam and Brother’s, Import, Export Company limited ong ngah in, 105, Seikkanthar Street ah inn nei in zum zong hong hi. 1959 kum ciangin a innkuan un Yangon inn ah kituah leuleu a, Zomi sung pan Yangon inn nei masa pawl hong suak hi. 1966 kum ciangin Seikkanthar Street panin Pansodan Street No.203, 3rd Floor ah ki tuah leuleu hi. Tapa  upen Pa Tun Za Thang (B.A Ed,B.Ed, Dip.Ed) hi a, Pu Kham Za Kam leh Pi Sawm Cing te sung pan 21.3.1941 kumin suak hi. Tonnzang khua Bo Neng Za Suan leh Pi Ciin khaw Hau te ta (9) sung pan a u nihnaNu Lian Khan Cing (UDC) tawh Yangon Zomi Tuiphum Pawlpi ah Rev U Thein in Tapidaw ngeina tawh kiteenna pia hi.

Topa thupha Tg Kam Za Hau Khup (Late); Tg Suan Za Mang B.A (Bur) (USA); Pa Kham Khan Tuang B.A (Philo) + Nu Ciin Ngaih Nem leh tupa Thang Sian Kip te ahi hi. Lam et lohpi in tuap sung natna tawh 5.5.2010 ni in hong ciahsan hi. Tate:(1) Pi Ciin Khan Vung  + Pu S.B Khual Za Kham (Yangon), (2) Pu Tun Za Thang + Pi Lian Khan Cing (Telsiing) Yangon, (3) Pi Don Khen Niang + Pu Cin Sian Thang (Yangon+Kalemyo), (4) Pi Vung Khan Dim + Pu Ngul Khan Dal (Yangon), (5) Pu Zel Khawm Thang + Pi Cing Lam Vung (Yangon), (6) Pi Cing Ngaih Man + Pu Hang Za Thawn (Yangon),(7) Pu Gin Kam Lian + Pi Ciin Khawm Cing (Yangon), (8) Pu Vungh Thein Suai + Pi Lian Khat Lun (USA). Pu Kham Za Kam in 21.1.1982 in hon nusia a, Pi Sawm Cing in 5.8.1990 kum in hong nusia hi.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,