Daw Thang Lian Cing @ Lily

Pu Dai Cin (Sukzo Bawmkhai) leh Pi Lian Mawi te sung panin 10.4.1971 kumin Kalemyone Tahan veng ah suak hi. Pa Lal Rem Mawia tawh kaki teeng a, Topan tanu Van Lal Rem Ruati Sec-4 leh tapa Zo Hming Thanga Sec-3 hongpia hi. Sangkahna: K.G pan tan 4 ciang BEHS (2) Tahan,-Tan 5 pan tan 6 ciang BEHS (2) Tahan, -Tan 7 pan tan 10 dong BEHS (2) Latha, Yangon ah tan 10 ong hi.-Yangon University panin B.Sc degree ngah hi.

Sumzonna: 1994 kum panin university kah kawmkawm in sumzon ka kipan a, pianna kapa Pu Dai Cin nungzui in (Kham & Diamond) kabawl hi. Pasian in damdamin thupha hongpia a, sumbul (sumzian) te hong khangsak in tulaitak in No.29,30, West-D, Bogyoke Market ah “The The Diamond & Jewellery Shop” sai kahong hi.

Sanggamte: (1) Pa Suan Gin Lian + Daw Lal Hming Lian (ta4),(2) Nu Man Za Cing + Rev. Dr Gin Khen Mang (ta-4),(3) Pa Len Cing Thang + Nu Dim Lam Lun (ta-4),(4) Nu Thang Lian Cing + Pa Lal Rem Mawia (ta-2),(5) Nu Luan Khan Hau + Pa Suan Khan Lang (ta-3),(6) Nu Cawi Neih Chung + Pa Cin Suan Mung (ta-3).

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,