Pa Ngo Sian Pau 

Joseph Ngo Sian Pau pen Heilei khua Pa Tun Kam (Hatlang) leh Nu Ciang Za Ngo te sung panin 1.4.1971 ni-in Heilei khua ah suak hi. Sanggam laizom pasal 5 leh numei 3 pah hi.   1. Pa Lian Za Kap + Nu Dim Man Niang, 2. Pa Gin Za Mang + Nu Do Ngaih ,3. Pa Gin Sian Thang + Nu Dim En Vung,4. Pa Hang Langh + Nu Cing Lam Dim, 5. Nu Do Za Man,6. Nu Niang Khan Dim + Pa Hau Khan Pau, 7. Nu Luan Khan Ngo + Pa Nang Khaw Dal, Tedim khua Pa Lian Sian Thang (Taithul) leh Nu Gin Dim Cing (Thatmun) te tanu Lia Cing Lun No tawh 6.7.1997 kumin zo ngeina leh Christian ngeina tawh kiteeng uh a, Topa Pasian in tanu 1 leh tapa 2 pia hi. (1) Mery Ngo Deih Kim ,I.L.B.C XI. Grade.   (2) Michael Kam Lian Khup I.L.B.C XI. Grade. (3) Peter Thang Sian Hung I.L.B.C VIII. Grade.Tan lang pan tan li ciang Basic Education Primary School Heilei ah kah a, tan 5 pan tan 10 ciang pen BEHS Tedim ah kah hi. Pilna sangin sum zon ding lunglut zaw ahih manin aneu tung lim in sum zon kipan in Pasian in thupha pia in yangon khuapi No.47,Bogyoke Aungsan Market, West Hall (C)ah Inn khan lei in suangmanpha zuak theihna ciang Topa’n thupha pia hi.

Nasepna tuamtuam: (1) Yangon Catholic Church Fellowship (Y.C.C.F) ah President in kikoih hi.(2) Yangon Hatzaw/Hatlang/Hatlei Beh kipawlna ah President in kikoih hi.(3) Yangon Heilei innkuan kipawlna ah President mah in kikoih hi.(4) Pawlpi ading, Beh leh Phung u leh nau ading, khua leh tui leh minam adeih sak mahmah khat hi a, sum leh pai tawh thu leh laa tawh mapang kawikawi hi.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,