Lt. Col. J.W. Kap Za Thang

Pu En Za Kham le Pi Ciin Khaw Don te sung panin 1.4.1918 ni-in suak hi. A zi Nu Mei Nguk hi a, tanu 5 leh tapa 2 nei uh hi.

Sangkahna: Tonzang ah Kawllai Tan IV zo a, Tedim ah Manglai
TanIVlehTanVzohi.

Nasepna: 1937 pan 1941 sungin galkap nautang (Rfn) pan WO II dong ngah a,1945 in 2/Lt. ngah in, 1946 in Lt. ngah hi.1947 in Captain ngah a, 1947 Major ngah hi.1949 kum ciangin Lt.Col. ngah hi.

Gualzawhna: 1942 kumin DC Naylar leh Col. Haswell tawh
Western Chin Levies phuan uh hi.1947 kumin 14th Chin Rifles
phuan a,1951 dong CO sem hi.1951 in galkap sung pan tawlnga
hi. 5.12.1982 in Lawibual venga, a innpi ah leitung nusia hi.

Tanu tapate: 1. Nu Don Khan Cing + U Ohn Lwin (Kayin) 2. Pa Kham Suan Mang (Nyi Nyi) + DawKhin Ma Ma (Kawl) 3. Nu Ving Suan Lian Cing + Rev Vung En Thang (Kawngte),4. Lia Zen NgaihLun,5.NuCingSianVung+ PaSianKhanSut,6.NuHungLamNiang+UWinMaw(Mon te)

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,