Lt. Col. (Police) En Khan Khual

Pu Go En leh Pi Ciin Khaw Luan te sung panin Suangphei khua ah 20.4.1947 ni-in suak hi. A zi Nu Khup Khan Vung(a) Daw Le Le Win tawh 15.7.1977 in kiteng uh a, tanu 1 leh tapa 3 nei uh hi.

Nasepna: 1967 pan 1975 in 3rd Kachin Rifles ah Rifleman pan Sergeant dong sem hi. 1975 pan 1976 sungin, Hmawbi ah O.T.S kah hi. 1976 pan 1983 in 3rd Chin Rifles ah 2/Lt pan Captain dong, 1983 pan 1989 dong mun tuamtuam ah Captain za tawh sem hi. 1989 pan 1997 dong Police Major tawh Police Bn. tuamtuam ah sem hi. 1997 in Police Lt. Col. tawh 2nd Police Btn. Muangdaw ah sem hi. 1999 kumin Pension laa hi.

Pahtawina: (1) 1973 kumin galhang lua ahih man leh gam leh lei adingin hahkat tak in galsim ahih manin galkap kumpi in pahtawina laipi pia hi.(2) 1988 kumin galkap bawk thum panin palik lam ah Major pia hi. (3) 1997 kum ciang palik lamah Lt. Col zaa ngah leuleu hi.(4)Tu in Taih inn hoih mahmah khat leh mawtaw hoih mahmah khat tawh No (9), 91-93 Street, kikal lamneu-23, 65/66 kikal Pyikyi Tahkhon myone ah teeng hi. Trinity AG Pawlpi ah upa makai sem toto hi.

Tate: 1.Pa En Za Lun + Nu Man Lam Lun (mawtaw hawl) 2. Lia Luan Ngaih Lun B.A (Eco) Company ah sem hi. 3. Pa Thang Suan Mang + Daw Ih Moe Ko (Kawlte) mawtaw hawl4. Tg Do Lian Kap B.Sc (Geology) Singapore panhongnusia. Tenna:Mandalay

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,