Daw Man Zam Niang

Tuithang khua Rev Kam Khaw Thang (Sukte) leh Sister Niang Khan Ciin (Sukte) sung panin 7.5.1972 in Chin State Tedim myo ah suak hi. Sanggam unau numei khat leh pasal sagih lakah amah bek numei ahi hi.

Sangkahna: (1) Tanglang pan tan nih ciang SPS Myoma Tedim 1978-1980, (2) Tan thum pan tan sawm ciang SHS No (4) Ahlone 1980-1992, (3) B.Sc (Zoology) Yangon University 1994-1998,(4) Post Graduate Diploma (Aquatech) Insein 1999 ,(5) M.S (Aquatechnology) G.T.I Insein 1999- 2001.

Nasepna: (1) Assistant researcher, Insein G.T.I, Mandalay T.U (1999-2002).(2) Assistant Lecturer Mandalay T.U, Sittwe G.T.C, Taunggoke, Pathein Technology University. (2002-2013) (3) Lecturer, (Assistant Director) Kyaukse research centre. (2013- ).

Sanggamte:(1) Pa Nung Khan Kham (B.E) + Nu San San Lwin (Kawlte), (2) Pa Gin Sian Pau + Nu Man Za Lun, (3) Pa Do Suan Lian + Nu Cing Hau Mang,(4) Pa Thang Suan Khup + Nu Niing Ngaih Lam,(5) Pa Dim Thawn Mang + Nu Niang Go Vung,(6) Lia Man Zam Niang B.Sc (Zoology) M.S,(7) Pa Thang Cin Thawn + Nu Ciin Suan Lian,(8) Pa Thang Tual Khai + Nu Yu Yu Win San.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,