Siapi Nang Khua Thawn

Nulehpa -Pu Kham Khen Pau (Gualnam) leh Pi Dim Za Ciang

Suah ni – 20.8.1937 (Tedim)

Siamsinna

1958 kumin tan 10 ong hi.
1962 kumin Zangkong panin B.A. ngah hi.

Nasepna

1962-65 : S.A.T (Falam S.H.S)

1965-68 : S.A.T. (Tedim S.H.S) : Middle Head (Paletwa gam, Sami khua)

: Middle Head (Hakha gam, Chunchung khua) : Middle Head (Laaitui)

1968- 71 1971-74 1974-75

Hong nusiatna

10.3.1975 ni in Zangkong a paina meileng tuahsia in leitung nusia hi.

Theihding : Amah pen Laaitui khua sung pan Lukhuneelkai (degree) a ngah masapen leh Manglai Siapi ngah masapen ahi hi.

 

Source: Laaitui Magazine 2020 pan kila

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,