Pa Lian Khan Mang

Lamka khua Pa Kham Khan Pau(Hatzaw)leh Nu Khawl Za Niang (Hatzaw)te sung pan tonglon(T) Chrachapur ah 1953 kumin suak hi. Nu Niang Lian(Nunthuk) LDC tawh kiteeng a, tanu Lia Niang San Cing leh tapa Tg. Pau Min Liante nei uh hi. New Lamka Pu Go Cin Khup vengah teeng uh hi. Topa thupha tawh kumpi sungah zakhang toto in New Lamka University ah Lecturer a sep laitak 29-9-2996
kumin hong nusia hi.
Sanggamte: (1) Lian Khan Mang, MA., BEd.,Lecturer + Niang Lian (Nuntuk)LDC.,(2) Thang Khan MungR/M + man Za Ning(Samte), (3) Dr Thang Khan Tuang, CMO(SG)+ Ngai Hau Cing(PUC), (4)
Thang Sawm Hang BA+ Zamnu(1963-1998), (5) Cing Khaw Lian + Tuang Za Lal(Gualnam), (6) Khup Mang Sum, BTh. + Nuam Lam Cing, Suante, MDiv., (7) Ciin Suan Lun GNM(New Delhi), (8) Nian Kaih Cing CL-XII + Pum Khan Cin(Hardar)

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,