Daw Ciin Huai

Thatlang suan, Tongseal tu, Kim Pau bawng, H/A Hang Za Khai leh Daw Tim (Nurse) te ta nu no bel hi a, 8.12.1969 ni in Falam ah suak hi. B.E.(Electrical power RIT, M.E., (Electrical power RIT), ME(Electrical power NTU, Singapore) te zo hi. Nasepna: Assistant Lecturere, RIT, Lecturer (YIT), Head of Department(YIT) Hlaing Tharya. 1995 kumin YIT ah Assistant Lecturer tawh na sep lut hi. 2000 kum ciang leturer ngah hi. Tu laitak in Singapore ah company khatah na sem hi.

Sanggamte: (1) Nu Mang Khan Vung, B.Sc.(Che), JAT(Retired)+ (Maj. Kam Cin Lian), (2) Pa Pau Do Mang, Metric, (3) Nu Mang Za Ciang, B.Eco, (4) Nu Ngiak Kang Cing, BSc.(Horn) Manager, Yin Phone Co. (5) Nu Cin Pum Huai, B.Sc.(Phy) + .

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,