Pa Tual Lian Thang

Tungtuang khua Pa Gin Za Dal (Hatzaw) leh Nu Lam Ngaih Vung (Hatzaw) te sung panin 19.6.1955 ni-in Tonzang gam Tungtuang khua ah suak hi. Nu Nian Ngaih Dim (Hatzaw) tawh 2.8.1986 in Khristian ngei na tawh pumkhat suak uh a, Topa thupha tapa 2 leh tanu 2 nei uh hi. Sangkahna:-Primary SPS Lawibual 1960-1964,-Middle High School SHS Tedim 1964,-1973, -B.A (Hist) Arts and Science University Yangon 1976-1980, -B. Ed, Education University Yangon 1998-2000.

Nasepna: (1) PAT, Phaitu, Tonzang, Phuntong, Sihpek (9.1.1976-13.3.1986),(2) JAT, SHS Tonzang (14.3.1986- 18.11.1997),(3) SAT, SHS Tonzang (19.11.1997-14.8.2003),(4) Middle Head, SMS Khaung Lan Phu (15.8.2003-31.5.2004),(5) Middle Head, SMS Mualpi (1.6.2004-4.5.2012),(6) High Head, SHS Heilei (5.5.2012-9.5.2014),(7) Township Education Officer (T.E.O) Matupi (10.5.2014-19.6.2015).

Tate:(1) Tg Dal Za Tual (Matric) Malaysia,(2) Nu Vung Lam Ciin + Cin Suan Mang (USA)(3) Tg Suan Lian Mung –Swebo (Agri) 2nd Years (4) Lia Nian San Cing (Matric). Damlai laizom te:(1) Pa Nang Khan Kham (A.T.C.O) + Nu Don Lam Mang (Yangon), (2) Pa Khup Cin Kam + Nu Vung Hau Lun (USA),(3) Major Thang Lian Thawng + Nu Cing Ngaih Ciin (USA),(4) Nu Pum Lian Niang + Dr Suan Khan Mang (Tedim),(5) Rev Thang Khan Khai (B.A, M.Div) + Nu Cing Lam Vung (B.A) (Tungtuang),(6) Nu Don Khan Nuam + Pa Thang Hau Lian,(7) Pa En Cin Mang + Nu Niang Zam Cing.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,